Akcje na GPW

Są to najpopularniejsze instrumenty finansowe notowany na większości giełd na całym świecie i zarazem instrumenty, które są z nią najbardziej kojarzone. Codziennie miliony inwestorów obraca bilionami akcji, które zmieniają swoich właścicieli. Zacznijmy jednak od początku.

Czym właściwie są akcje?

Są to papiery wartościowe potwierdzające prawo własności danej spółki. Kupując akcje stajemy się więc jej współwłaścicielem proporcjonalnie do ilości wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada. Oznacza to także, że mamy prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Inwestorów oraz głosowania i podejmowania ważnych decyzji wpływających na losy spółki. Aby jednak realnie wpływać na losy spółki nasz udział musi być istotny w skali wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada.

Akcje dają nam też prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki, jeżeli dywidenda taka jest wypłacana. Spółki jednak nie mają takiego obowiązku i wygenerowany zysk mogą zostawić w spółce na dalsze potrzeby rozwojowe.

Rodzaje Akcji

Podziałów jest wiele, najprostszy jednak to podział na akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Na GPW notowane są wyłącznie akcje na okaziciela, czyli akcje, które nie mogą być w żadnym stopniu uprzywilejowane.

Akcje uprzywilejowane są to akcje, których posiadanie może dawać nam dodatkowe prawo. Może to być na przykład prawo do większej dywidendy (maksymalnie 150% zwykłych akcji) lub też dodatkowe prawo do głosu, gdzie głos z takiej akcji może być maksymalnie 2 razy więcej wart niż akcji zwykłej.

Wyróżniamy też akcje nieme, niepozwalające wpływać na losy spółki, które jednak najczęściej są uprzywilejowane w inny sposób. Może to być uprzywilejowanie co do dywidendy lub uprzywilejowanie w sprawie zaspokojenia przed innymi akcjonariuszami akcji nieuprzywilejowanych lub jedno i drugie. Akcje nieme mogą też być upoważnione do otrzymywania więcej niż 150% wartości dywidendy.

Emisje akcji

Pierwsza emisja akcji to tzw. emisja założycielska, czyli moment w którym spółka zostaje po raz pierwszy zarejestrowana w formie aktu notarialnego. Określane są wartość nominalna akcji, podział puli akcji wśród akcjonariuszy oraz forma pokrycia akcji. Po więcej informacji zachęcam do przeczytania kodeksu spółek handlowych.

Po emisji założycielskiej spółka ma możliwość podnoszenia wielkości kapitału poprzez wypuszczenia akcji nowej emisji. Właściwie nie ma ograniczeń co do ilości nowych emisji. Decyzja musi być podjęta przez obecnych akcjonariuszy

To co jednak najbardziej interesuje inwestorów giełdowych to emisja publiczna. Aby taka mogła mieć miejsce należy skierować ją do co najmniej 150 osób lub nieokreślonego adresata, sporządzić prospekt emisyjny, uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i przekonać inwestorów, że akcje te warte są ceny, które sprzedający za nie oczekuje. (to tak mocno w skrócie).

Notowania akcji i ryzyko z nimi związane

Inwestowanie w akcje jest zdecydowanie najpopularniejszą formą inwestycji giełdowych bezpośrednich lub pośrednich poprzez fundusze akcyjne. Jednak nie można zapominać o ryzyku z nimi związanym. Ceny akcji notowanych na giełdzie podlegają ciągłym zmianom wynikającym z popytu oraz podaży innych inwestorów. Zmiany cen akcji zależą od wielu czynników takich jak sytuacja finansowa spółki, oczekiwania inwestorów co do jej dalszych losów, koniunktury giełdowej czy zwykłych plotek i potwierdzonych lub nie informacji.

Zmiany notowań mogą być szczególnie duże w przypadku małych spółek, gdzie niska płynność (mała liczba kupujących i sprzedających) powoduje, że stosunkowo niewielkie zlecenie może istotnie wpłynąć na notowania akcji i to zarówno w dół, jak i w górę.

Inwestorzy kupując akcje dokonują tej operacji w nadziei, że uda im się je sprzedać drożej w przyszłości. Niektórzy kierują się własną wyceną przeprowadzoną na podstawie analizy finansowej i sprawozdań spółki, a także na podstawie oczekiwań co do jej dalszych losów i możliwości generowania przychodów w przyszłości.

Dla innych kluczowa może być sytuacja techniczna na wykresie, rekomendacje instytucji finansowych czy też fakt, że jakiś znany inwestor zdecydował się nabyć pakiet. Ile osób tyle podejść. Dlatego nie da się jednoznacznie powiedzieć jaka powinna być wartość danej spółki i czy jest ona przewartościowana, czy też niedoszacowana. Jest to kwestia indywidualna podobnie jak to jakiego rodzaju akcje inwestorzy nabywają.

Akcje na GPW

Notowania akcji na warszawskiej giełdzie odbywają się w trybie notowań ciągłych oraz jednolitych, gdzie zdecydowana większość notowana jest w trybie ciągłym. Łącznie na GPW według stanu na 8 sierpnia notowane są 462 spółki z czego 49 to spółki zagraniczne. Ich kapitalizacja wynosi 857 mld PLN.

Dodatkowo jest tez rynek NewConnect,  czyli giełda małych spółek o uproszczonych wymogach regulacyjnych. Notowanych jest tam 438 spółek, a ich kapitalizacja przekracza 10 mld PLN.

Aby można było przeprowadzić emisję akcji na GPW prognozowana wartość akcji w dniu debiutu musi wynosić co najmniej 60 000 000 PLN, tak więc nie jest to miejsce dla małych spółek. Od tego jest NewConnect, gdzie formalności oraz wymagania dotyczące emisji są znacznie uproszczone.

Akcje na GPW notowane są z dokładnością do 1 grosza, jeżeli ich kurs nie przekracza 100 PLN oraz z dokładnością do 5 groszy przy cenie akcji powyżej 100 PLN.

Handel odbywa się w godzinach od 9:00 do 17:05 dla akcji notowanych w trybie ciągłym oraz o 11:00 i 15:00 dla notowań jednolitych z dwoma fixingami.

GPW wprowadziło także mechanizm obronny przed nadmiernymi zmianami cen akcji, czyli tzw widełki dynamiczne oraz statyczne. Widełki statyczne polegają na tym, że cena akcji ma dolne oraz górne ograniczenie dopuszczalnych zmian w obrębie jednej sesji. Dla cen akcji powyżej 0.30 PLN wynoszą one 10%. Jeżeli cena akcji przekroczy dolne lub górne widełki notowania danej spółki są wstrzymane i następuje równoważenie, czyli  ponowne ustalanie ceny.

Widełki dynamiczne z kolei ustalane są dla jednego zlecenia i wynoszą od 3,5% do 6,5% w zależności od rodzaju akcji. Ich celem jest uniemożliwienie pomyłek, które czasami się inwestorom zdarzały i polegały na przykład na tym, że ktoś chciał sprzedać 1000 akcji po 10 PLN, ale przez pomyłkę wystawił zlecenie na 10 000 akcji po 1 PLN. Jeżeli realizacja takiego zlecenia naruszyłaby widełki dynamiczne zlecenie zostanie automatycznie odrzucone. Więcej na temat widełek dynamicznych i statycznych możecie przeczytać w oddzielnym artykule.

Na GPW możliwe, jest też dokonywanie krótkiej sprzedaży, czyli zarabiania na spadku kursów danej spółki. Operację taką można wykonać jednak nie na wszystkich akcjach a jedynie na około 40 spółkach. Listę spółek dostępną do krótkiej sprzedaży możecie znaleźć tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *