Bilans

Bilans jest to wykaz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, czyli innymi słowy majątku oraz źródeł jego finansowania. Wartości te są zawsze sobie równe i stanowią sumę bilansową. Jest to tzw. zasada równowagi.

Podstawowy podział aktywów to aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, gdzie do aktywów trwałych zalicza się majątek spółki o terminie użytkowania dłuższym niż rok, natomiast do aktywów obrotowych zalicza się majątek spółki, który przetrzymywany jest nie dłużej niż rok lub jeden cykl produkcyjny, jeżeli ten cykl jest dłuższy niż rok.

Aktywa w bilansie segregowane są według zasady płynności, gdzie na początku podaje się elementy o największej płynności.

Pasywa natomiast dzieli się na kapitał stały oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Elementy pasywów podaje się zgodnie z zasadą zapadalności, gdzie na początku podaje się pasywa o najkrótszym terminie zapadalności.

Aktywa Pasywa
A.     Aktywa Trwałe

 1. Wartości niematerialne i prawne

II.      Rzeczowe aktywa trwałe

III.   Należności długoterminowe

IV.      Inwestycje długoterminowe

V.      Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.     Aktywa Obrotowe

I.      Zapasy

II.      Należności krótkoterminowe

 1. Inwestycje krótkoterminowe

IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A.       Kapitał (Fundusz) WłasnyI.   Kapitał ( fundusz) podstawowyII.   Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)III.   Udziały ( akcje) własne (-)

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy

V.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.   Zysk ( strata) z lat ubiegłych

VIII.   Zysk strata netto

IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

B.     Zobowiązania i Rezerwy na Zobowiązania

I.   Rezerwy na Zobowiązania

II.  Zobowiązania Długoterminowe

III.Zobowiązania krótkoterminowe

IV.   Rozliczenia międzyokresowe

Szczegółowe składniki bilansu:

AKTYWA:

A.     Aktywa Trwałe

I.      Wartości niematerialne i prawne

1.      Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.      Wartość firmy

3.      Inne wartości niematerialne i prawne

4.      Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.      Rzeczowe aktywa trwałe

1.      Środki trwałe

a.       grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

b.      budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c.       urządzenia techniczne i maszyny

d.      środki transportu

e.       inne środki trwałe

2.      Środki trwałe w budowie

3.      Zaliczki na środki trwałe w budowie

III.      Należności długoterminowe

1.      Od jednostek powiązanych

2.      Od pozostałych jednostek

IV.      Inwestycje długoterminowe

1.      Nieruchomości

2.      Wartości niematerialne i prawne

3.      Długoterminowe aktywa finansowe

a.       w jednostkach powiązanych

 • udziały lub akcje
 • inne papiery wartościowe
 • udzielone pożyczki
 • inne długoterminowe aktywa finansowe

b.      w pozostałych jednostkach

 • udziały lub akcje
 • inne papiery wartościowe
 • udzielone pożyczki
 • inne długoterminowe aktywa finansowe

4.      Inne inwestycje długoterminowe

V.      Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.      Inne rozliczenia międzyokresowe

B.     Aktywa Obrotowe

I.      Zapasy

1.      Materiały

2.      Półprodukty i produkty w toku

3.      Produkty gotowe

4.      Towary

5.      Zaliczki na dostawy

II.      Należności krótkoterminowe

1.      Należności od jednostek powiązanych

a.       z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

 • do 12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy

b.      inne

2.      Należności od pozostałych jednostek

a.       z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

 • do 12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy

b.      z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych  świadczeń

c.       inne

d.      dochodzone na drodze sądowej

III.     Inwestycje krótkoterminowe

1.      Krótkoterminowe aktywa finansowe

a.       w jednostkach powiązanych

 • udziały lub akcje
 • inne papiery wartościowe
 • udzielone pożyczki
 • inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b.      w pozostałych jednostkach

 • udziały lub akcje
 • inne papiery wartościowe
 • udzielone pożyczki
 • inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c.       środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 • inne środki pieniężne
 • inne aktywa pieniężne

2.      Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.      Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

A.     Kapitał ( fundusz) własny

I.      Kapitał ( fundusz) podstawowy

II.      Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

III.      Udziały ( akcje) własne (-)

IV.      Kapitał (fundusz) zapasowy

V.      Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.      Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.      Zysk ( strata) z lat ubiegłych

VIII.      Zysk strata netto

IX.      Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

B.     Zobowiązania i Rezerwy na Zobowiązania

I.      Rezerwy na zobowiązania

1.      Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.      Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a.       długoterminowe

b.      krótkoterminowe

3.      Pozostałe rezerwy

a.       długoterminowe

b.      krótkoterminowe

II.      Zobowiązania długoterminowe

1.      Wobec jednostek powiązanych

2.      Wobec pozostałych jednostek

a.       kredyty i pożyczki

b.      z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c.       inne zobowiązania finansowe

d.      inne

III.      Zobowiązania krótkoterminowe

1.      Wobec jednostek powiązanych

a.       z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

 • do 12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy

b.      inne

2.      Wobec pozostałych jednostek

a.       kredyty i pożyczki

b.      z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c.       inne zobowiązania finansowe

d.      z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

 • do 12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy

e.       zaliczki otrzymane na dostawy

f.        zobowiązania wekslowe

g.       z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

h.       z tytułu wynagrodzeń

i.         inne

3.      Fundusze Specjalne

IV.      Rozliczenia międzyokresowe

1.      Ujemna wartość firmy

2.      Inne rozliczenia międzyokresowe

a.       długoterminowe

b.      krótkoterminowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *