Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index został opracowany przez Donalda Lamberta w celu poszukiwania punktów zwrotnych na rynkach towarowych, jednak z takim samym sukcesem może być stosowany również na innych rynkach takich jak rynki akcji czy tez obligacji. Podstawowym założeniem wskaźnika jest to, ze ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach, gdzie nowe szczyty i nowe minima pojawią się cyklicznie, a okres cyklu możemy oszacować. Lambert do obliczania wskaźnika sugerował brać 1/3 okresu cyklu. I tak jeżeli cykl na danym instrumencie trwa 90 dni, to najlepsze efekty wskaźnik przynosi, jeżeli obliczamy go dla przedziału 30 dniowego.

Wzór:

CCI = (TP – SMATP) / (0.015 * Średnie odchylenie)

Aby wiec obliczyć wartość CCI należy najpierw obliczyć typowa cenę (TP – typical price) dla każdego z badanych okresów. Typowa cenę oblicza się jako średnią arytmetyczną z trzech cen- zamknięcia(C), najwyższej ceny(H) i najniższej ceny = (O+H+L)/3.

Następnie należy obliczyć średnią kroczące dla typowych cen z badanego okresu (simple moving average of typical price SMATP). Różnica pomiędzy TP i SMATP jest zarazem licznikiem równania.

Licznik ten należy podzielić przez mianownik, który oblicza się jako iloczyn standardowego odchylenia i współczynnika 0,015. Standardowe odchylenie oblicza się w następujący sposób. Najpierw obliczamy różnice pomiędzy TP a SMATP dla każdego z badanego okresu. Jeżeli badamy 30 dniowy CCI, wtedy sumujemy wszystkie pojedyncze odchylanie i dzielimy przez 30.

Współczynnik 0,015 związany jest z tym, że Lambert wyliczył, że dopiero przy takim współczynniku około 70-80% czasu wartość wskaźnika będzie poruszać się w przedziale od        -100 do 100, gdzie wartości te służą również za kluczowe przy poszukiwaniu poziomów wykupienia i wyprzedania. Im dłuższy przyjmiemy badany okres tym statystycznie częściej wartość indeksu będzie wychodzić poza przedział -100 i 100. Natomiast im mniej badanych okresów tym wartość CCI będzie częściej znajdować się w przedziale -100 i 100.

Znając już metodologię obliczania wskaźnika i jego wartości kluczowe możemy przejść do jego analizy. Podstawowym zadaniem oscylatora jest poszukiwanie poziomów wykupienia i wyprzedania, gdzie rynek uważa się za wykupiony jeżeli wartość wskaźnika rośnie powyżej 100, natomiast za wyprzedany gdy spadnie poniżej -100, jednak sygnałów transakcyjnych należy doszukiwać się dopiero gdy wartość wskaźnika wróci do przedziału -100 , 100. Sygnałem kupna będzie wiec moment, gdy wskaźnik przetnie -100 od dołu, natomiast sygnałem sprzedaży, gdy wartość wskaźnika przetnie 100 od góry.

Przy silnych trendach można również doszukiwać się sygnałów zakupu, gdy wartość wskaźnika przekracza poziom 100 od dołu. Pozycja natomiast powinna zostać zamknięta w momencie gdy CCI znowu powraca poniżej 100. Analogicznie dla sygnałów sprzedaży. Spadek wskaźnika poniżej -100, może być sygnałem sprzedaży, a transakcja powinna zostać zamknięta w momencie gdy CCI powróci powyżej -100.

Sygnałami transakcyjnymi może być również pojawienie się na wykresie dywergencji, czyli momentu, kiedy kierunek instrumentu bazowego i wartości wskaźnika poruszają się w przeciwnych kierunkach. Przy trendach wzrostowych i coraz wyższych szczytach na wykresie, spadek wskaźnika może być sygnałem odwrócenia trendu.

Natomiast przy trendzie spadkowym i coraz niżej położonych minimach, wzrost wskaźnika może być sygnałem nadchodzących wzrostów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *