Czynniki wpływajace na cene opcji

Na wartość premii opcyjnej wpływ mają następujące czynniki

  • Czas do wygaśnięcia opcji
  • Poziom wykonania opcji
  • Stopa procentowa
  • Zmienność

1. Czas do wygaśnięcia opcji

Im więcej dni pozostało do dnia zapadalności opcji tym szanse na osiągnięcie wysokiego zysku z zakupu opcji PUT lub CALL są większe. Z tego też powodu im dłuższy termin trwania opcji tym opcje te są z reguły droższe.

Tak więc czas jest jednym z głównym elementów, dzięki któremu inwestor może zarządzać premią opcyjną a co za tym idzie może zmniejszać lub zwiększać koszty transakcyjne.

Analizując wpływ czasu na zmianę premii opcyjnej, warto zwrócić uwagę na fakt, ze wzrost premii opcyjnej nie jest proporcjonalny do czasu trwania opcji.

Czas do wygaśnięcia opcji

Powyższy wykres pokazuje nam, że czasami inwestor niewielkim nakładem kosztów jest w stanie istotnie zwiększyć swoje szanse na wyższy zarobek, gdyż wydłużenie terminu zapadalności o kolejny okres nie zwiększa już istotnie wartości premii opcyjnej.

Przykład

Inwestor zauważył, ze w związku ze zwiększającymi się z każdym tygodniem zapasami miedzi na giełdzie w Londynie oraz obawami rynku o spadek popytu ze strony Stanów Zjednoczonych, które ostatnio przeżywają poważny problem na rynku nieruchomości, ceny miedzi wpadły w silny trend spadkowy. Inwestor ten zauważył także, że średnio miesięczny spadek cen tego surowca wynosi około 300 USD za tonę. Obecna cena wynosi 7 000 USD. Postanawia, więc zakupić opcję PUT, jednak zastanawia się pomiędzy opcją z terminem zapadalności miesięcznym lub dwu miesięczny. Opcja miesięczna obecnie jest wyceniana na poziomie 200 USD ( za tonę), natomiast opcja dwu miesięczna na poziomie 300 USD (za tonę).

Jeżeli więc jego przewidywania by się sprawdziły to po miesiącu cena miedzi spadłaby o  300 USD do poziomu 6700 USD, natomiast po dwóch miesiącach do poziomu 6400 USD. Tak więc na opcji miesięcznej zarobiłby 100 USD, natomiast na opcji dwumiesięcznej 300 USD, czyli 3 razy więcej.

Czas może mieć również duże znaczenie dla inwestora, który decyduje się na wystawienie opcji, gdyż jeżeli dany inwestor ma silne oczekiwania, spadkowe to aby zwiększyć swoje zyski wystarczy, ze wydłuży termin zapadalności opcji.

Przykład

Inwestor, który stosuje analizę techniczną oczekuje, że kurs EURUSD przez najbliższy czas nie przekroczy poziomu 1,50, który uważa za silny poziom oporu. Decyduje się wiec na wystawienie opcji CALL z poziomem wykonania 1,50, przy rynkowym cenie 1,4950. Za opcję miesięczną dostałby premię w wysokości 130 punktów, natomiast za opcję dwumiesięczną w wysokości 200 punktów.

Tak więc inwestor ten zacząłby tracić na danej strategii dopiero, jak w dniu zapadalności kurs EURUSD przekroczyłby poziom 1,5130 dla opcji miesięcznej oraz 1,52 dla dwumiesięcznej.

2. Poziom wykonania opcji

Poziom wykonania opcji jest najważniejszym elementem wpływającym na wartość premii opcyjnej.

Dla opcji CALL im bieżąca cena jest wyżej od poziomu wykonania tym zysk inwestora jest większy. Podobnie jest z premią opcyjną. Im niższy jest poziom wykonania w stosunku do bieżącej ceny, tym większy będzie koszt premii opcyjnej, gdyż prawdopodobieństwo, że inwestor zarobi na tej opcji jest większe.

Dla opcji PUT im bieżąca cena jest niższa od poziomu wykonania tym zysk inwestora będzie większy. Podobnie kształtuje się premia opcyjna. Im wyższy jest poziom wykonania w stosunku do bieżącej ceny tym koszt premii opcyjnej będzie większy ponieważ prawdopodobieństwo, że inwestor w dniu zapadalności osiągnie zysk jest większe.

Poziom wykonania ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zarządzania pozycją oraz przewidywania planowanych zysków oraz strat w danej transakcji. Jeżeli mamy oczekiwania, że rynek będzie szedł mocno do góry, a nie chcemy angażować zbyt dużych środków możemy zwiększyć poziom wykonania opcji CALL, który istotnie obniży nam koszty transakcyjne, zmniejszając jednak prawdopodobieństwo naszego zarobku. Jeżeli natomiast oczekujemy silnych spadków, możemy zmniejszyć koszty transakcyjne poprzez obniżenie poziomu wykonania dla opcji PUT.

Przykład

W związku ze zbliżającym się końcem roku, który bardzo często jest korzystny dla koniunktury giełdowej, inwestor oczekuje silnych wzrostów indeksu WIG 20, który na początku października kształtuje się na poziomie 3600. Chce więc zakupić opcję CALL z terminem zapadalności w 3 piątek grudnia. Inwestor ten uważa, że do tego czasu indeks WIG20 wzrośnie do poziomu 4050, czyli o 450 punktów.  Na transakcję gotowy jest wydać kwotę w wysokości 6000 PLN. Inwestor ten zastanawia się pomiędzy opcjami z poziomem wykonania na poziomie  3600, która kosztuje 1000 PLN, na poziomie 3700, która kosztuje 600 PLN oraz opcją z poziomem wykonania 3800 PLN, która kosztuje 400 PLN, gdzie zmiana indeksu o 1 punkt powyżej poziomu wykonania pozwala zarobić inwestorowi 10 PLN. Inwestor ten może więc kupić 6 opcji CALL3600, 10 opcji CALL3700 lub 15 opcji CALL3800.

Nazwa opcji Liczba opcji Zysk na 1 opcji (po odjęciu kosztów premii) Łączny zysk
CALL 3600 6 3 500 21 000
CALL 3700 10 2 500 25 000
CALL 3800 15 1 500 22 500

Z powyższej tabeli wynika, że zysk inwestora jest największy dla strategii, polegającej na zakupie 10 opcji CALL z poziomem wykonania 3700, gdyż wtedy osiąga on najwyższą stopę zwrotu, która wynosi 500%.

Pamiętać jednak trzeba, że decydując się na wyższy poziom wykonania w przypadku opcji CALL lub niższy poziom wykonania w przypadku opcji PUT, zmiana instrumentu bazowego musi być dużo większa aby strategia ta zaczęła przynosić inwestorowi zyski. Odległość do progu opłacalności jest więc dużo większa.

W powyższym przykładzie aby inwestor zaczął na poszczególnych transakcjach zarabiać dla opcji CALL z poziomem wykonania 3600 kurs musi wzrosnąć powyżej 3700. Dla opcji CALL z poziomem wykonania 3700, kurs musi wzrosnąć powyżej poziomu 3760, natomiast dla opcji CALL z poziomem wykonania 3800 kurs musi wzrosnąć powyżej 3840.

3. Stopa procentowa

Ten czynnik ma niezauważalny wpływ na wycenę instrumentów opcyjnych w krótkim terminie, jednak jest bardzo istotny w dłuższym terminie, gdyż warunkuje koszt alternatywnego kapitału. Jeżeli stopy procentowe w danym kraju są wysokie inwestor wystawiający opcje będzie oczekiwał wyższej stopy zwroty, czyli wyższej premii, ponieważ na rynku bezpiecznych instrumentów dłużnych również będzie mógł uzyskać wyższą stopę zwrotu.

4. Zmienność

Zmienność na rynku pokazuje nam jak inwestorzy przewidują zmiany cen w nadchodzącym okresie. Dla kupującego opcję zmienność jest więc informacją, jak wielka jest szansa aby odrobić koszty premii opcyjnej, natomiast dla wystawcy opcji zmienność pokazuje nam jak wielkiej premii za wystawienie opcji powinien zażądać. Cena premii opcyjnej będzie więc tym większa im wyższa będzie zmienność na danym rynku.

Zmienność jednak nie musi kształtować się jedynie na podstawie historycznych wahań kursów. Może też być wyznacznikiem nastrojów oraz niepewność rynku. Wynika to z faktu, że inwestor wystawiający opcję im mniej pewny będzie bieżącej sytuacji na rynku, tym wyższej  premii będzie oczekiwał.

Zmienność mierzymy więc na dwa sposoby. Na podstawie minionego kształtowania się kursu. Mówimy wtedy o zmienności historycznej, oraz na podstawie analizy oczekiwań rynkowych, gdzie mówimy wtedy o zmienność implikowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *