Archiwum kategorii: Analiza Finansowa

Wskaźniki aktywności

Wskaźniki aktywności przedsiębiorstwa mają na celu sprawdzenie efektywności wykorzystywania majątku przedsiębiorstwa. Pokazuje jak szybko firma jest w stanie zamienić zapasy oraz należności na gotówkę oraz spłacić swoje zobowiązania. Czytaj dalej

Wskaźniki Zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia mówią nam o strukturze finansowania długu oraz przekazują informacje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować swoje zobowiązania.

Do najistotniejszych wskaźników zadłużenia zalicza się :

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego
 • wskaźnik zadłużenia środków trwałych
 • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi
 • wskaźnik trwałości struktury finansowania
 • wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

Czytaj dalej

Wskaźniki Rentowności

Wskaźniki Rentowności mają na celu badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Dzięki niej jesteśmy w stanie szacować efektywność wykorzystanych środków oraz prognozować przyszłe przepływy kapitałów.
Przyjmuj się podział wskaźników rentowności na 3 grupy:

 • Rentowność sprzedaży (handlowa)
 • Rentowność majątku (ekonomiczna)
 • Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (finansowa)

Czytaj dalej

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności pokazują w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania. Analizę płynności mierzy się na 3 poziomach:

 • wskaźnik bieżącej płynności – III stopień
 • wskaźnik płynności szybki – II stopień
 • wskaźnik płynności bardzo szybki – I stopień

Przy analizie płynności cennym jest również analiza kapitału obrotowego (pracującego) przedsiębiorstwa w stosunku do aktywów (udział kapitału pracującego w aktywach)  oraz w stosunku do dni obrotu (kapitał pracujący w dniach obrotu). Czytaj dalej

Analiza Wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest to kontynuacja wstępnej analizy finansowej mająca na celu porównanie poszczególnych elementów bilansu z elementami rachunków zysku i strat.

Wyróżniamy:

 • Analizę płynności finansowej – pokazuje w jakim stopniu firma może regulować bieżące zobowiązania
 • Analizę rentowności – Pozakazuje jaki zysk osiągnęła firma w stosunku do osiągniętego przychodu oraz w stosunku do zainwestowanego kapitału
 • Analizę zadłużenia – pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować zobowiązania długoterminowe
 • Analiza aktywności – pokazuje w jakim stopniu firma wykorzystuje bieżące składniki aktywów.
 • Analiza wartości rynkowej – służy do obliczenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Wstępna analiza finansowa

Wstępna analiza finansowa polega na analizie dynamiki zmian poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz ich współzależności. Wyróżnia się analizę poziomą, pionową oraz poziomo-pionową.

Jako analizę poziomą bilansu rozumie się zmianę poszczególnych elementów bilansu na przestrzeni badanych okresów. Najczęściej dokonuje się jej w ujęciu procentowym, badając zmiany w stosunku do okresu poprzedniego. Wzrost wartości poszczególnych elementów bilansu z reguły uważany jest za pozytywną informację dla przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku aktywów przedsiębiorstwa. Sytuacja ta nie zawsze jest prawdziwa dla pasywów przedsiębiorstwa, gdzie nadmierny wzrost zobowiązań, szybszy od ogólnej dynamiki wzrostu pozycji bilansowej może świadczyć o wzrastającym zadłużeniu. Czytaj dalej

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek Przepływów Pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego. Jego celem jest pokazaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zdolności ściągania należności oraz regulowania zobowiązań. W konstrukcji podobny jest do rachunku zysku i strat. Różnica jednak polega na tym, że za moment uznania danego wydarzenia gospodarczego uważa się faktyczny przepływ gotówki, a nie dokument księgowy.

Rachunek przepływów pieniężnych bada sytuację w działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Najlepsza sytuacja występuje wtedy, jeżeli w każdej z wymienionych działalności przedsiębiorstwo odnotowuje wynik dodatni. Jeżeli natomiast w każdej z działalności odnotowuje się wynik ujemny wtedy ryzyko bankructwa w danej firmie jest wysokie. Czytaj dalej

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest częścią sprawozdania finansowego. Obowiązek jego podawania mają wszystkie spółki, które podlegają obowiązkowi badania. Pozostałe spółki powinny zamieścić informacje o zmianach w informacji dodatkowej. Zestawienie przedstawia zmiany poszczególnych składników kapitału własnego w bieżącym i poprzednim roku obrotowym. Pokazuje stan początkowy, zwiększanie i zmniejszenie poszczególnych części oraz stan końcowy.

Dzięki zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym dowiadujemy się o źródłach i przyczynach zmian poszczególnych elementów a także o pozostającym w firmie zysku lub stracie, która wymaga pokrycia. Uwzględnia się również przychody oraz koszty, które zostały zaliczone do kapitału własnego, z pominięciem rachunku zysków i strat, powstałe w wyniku błędu podstawowego. Czytaj dalej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma na celu opisanie sytuacji w badanej firmie z punktu widzenia jej rentowności, płynności oraz perspektyw dalszego rozwoju. Za pomocom kilku kluczowych raportów, będących częścią sprawozdania finansowego, takich jak:

bilans,

rachunek zysków i strat,

zestawienie zmian w kapitale własnym,

rachunek przepływów pieniężnych,

informacji dodatkowej,

jesteśmy w stanie bliżej przyjrzeć się sytuacji w firmie i ocenić jej potencjał. Czytaj dalej

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat jest obowiązkową częścią Sprawozdania Finansowego. Pokazuje przychody, koszty, zyski oraz straty przedsiębiorstwa. Dzięki niemu dowiadujemy się jaka jest zdolność spółki do generowania zysków oraz jakie są przepływy finansowe.

Rachunek zysków i strat składa się z 3 podstawowych części. Pierwsza opisuje działalność operacyjną, dzięki której dowiadujemy się jaki jest wynik spółki uwzględniając jedynie jej podstawową działalność. Druga, działalność gospodarcza, polega na zmodyfikowaniu zysku (straty) netto z działalności operacyjnej o przychody oraz koszty finansowe, dzięki czemu uzyskujemy zysk( stratę) z działalności gospodarczej. Ostatnią częścią jest ogólny wynik działalności firmy, czyli zysk (strata) brutto oraz netto. Zysk brutto obliczamy poprzez dodanie przychodów nadzwyczajnych oraz odjecie kosztów nadzwyczajnych, natomiast zysk netto powstaje po odjęciu podatku dochodowego od zysku brutto. Czytaj dalej