emerytury

Czy warto mieć IKE i IKZE?

Limity na rok 2017:

IKE: 12 789 PLN

IKZE: 5 115,60 PLN

Uwaga !!!: Artykuł był pisany w 2014, ale wszystkie aspekty techniczne pozostają bez zmian. Zmieniły się jedynie kwoty limitów, które podane są wyżej.

To jak będzie się nam żyło na starość zależy od wielu czynników. Wyliczyć można bardzo wiele z nich. Ja jednak skupie się na kwestiach finansowych. i tutaj mam 2 elementy, czyli emerytura oraz to co zgromadzimy sami. Na emeryturę mamy ograniczony wpływ. Tzn im więcej zarabiamy tym większe są nasze składki. Jednak nie wiemy tego co będzie za lat 10, 20 czy też 30 gdy będziemy na emeryturę przechodzić. Nie wiemy w jakim stanie będzie gospodarka, stan finansów publicznych a także jak starzejące się społeczeństwo wpłynie na cały system emerytalny. Obaw jest wiele i lepiej nie pozostawiać wszystkiego w ręce niewiadomej i zadbać też o drugą nogę naszej spokojnej starości czyli  to ile zgromadzimy samemu.

Metod oszczędzania i gromadzenia majątku jest wiele. W tym artykule skupie się jednak wyłącznie na IKE oraz IKZE, czyli tych elementach 3 filara, które pozwalają nam oszczędzać dodatkowe środki z nadzieję, że ich suma za parę lat będzie większa.

Tak jak budowa IKE w swojej konstrukcji zawsze była relatywnie prosta, tak zrozumienie o co chodzi w IKZE przed końcem 2013 było wyjątkowo trudne. W roku 2014 sprawa wygląda już jednak zdecydowanie prościej, co nie zmienia faktu, że produkt ten i tak wielu przysparza problemy. Aby więc dodatkowo nie wprowadzać w błąd w obydwu przypadkach skupie się na stanie na dzień dzisiejszy. Na początek bardzo krótkie wytłumaczenie na czym polega IKE i IKZE, a potem przejdziemy do szczegółów.

Czym jest IKE

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, które pozwala nam inwestować pewną, limitowaną odgórnie, kwotę pieniędzy i w przypadku osiągnięcia zysku uniknięcia płacenia podatku Belki, czyli podatku od zysku. W roku 2014 limit kwoty, którą można przelać na konto IKE wynosi 11 238 PLN. W przypadku wypłaty całości lub części środków z IKE przed ukończeniem 60 roku życia trzeba zapłacić wcześniej ominięty podatek.

W przypadku gdy dożyjemy 60 roku życia to cała suma zarobionych środków jest zwolniona z podatku i możemy ją wypłacić w całości lub w części.

Czym jest IKZE

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to relatywnie młody produkt polegający na tym, że kwotę przelaną na IKZE możemy odliczyć sobie od podstawy opodatkowania a przez to zmniejszyć wysokość podatku dochodowego. W 2014 roku limit kwoty, którą możemy wpłacić na IKZE wynosi 4495.20.

Środki z IKZE wypłacić można po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem oszczędzania przez co najmniej 5 lat i cała wypłacona suma pieniędzy jest opodatkowana zryczałtowanym 10% podatkiem.

W przypadku przedterminowego dokonania zwrotu z konta IKZE środki te powiększają nas dochód i są opodatkowane na zasadach ogólnych czyli na dzień dzisiejszy będzie to albo 18% albo 32%.

IKZE dodatkowo tak jak i IKE zwalnia nas z podatku dochodowego jeżeli nie wypłacimy środków przed 65 rokiem życia.

Czy warto?

Z powyższych skrótowych definicji wynika, że warto takie konta otworzyć. Najważniejszym argumentem “za” jest to, że nic na nich nie tracimy a jedynie możemy zyskać. Szczególnie przydatne mogą być one dla osób, które i tak inwestują na giełdzie samodzielnie lub poprzez fundusze i dla których relatywnie niewielkie limity wpłat są wciąż na tyle interesujące, że warto się po te korzyści schylić. Ja zdecydowanie należę do tych osób.

W przypadku IKE zyskujemy odroczenie podatku, a może i nawet całkowitą jego anulacje jeżeli zdecydujemy się nie wypłacać środków aż do 60 roku życia.

W przypadku IKZE zyskujemy mniejszy podatek w danym roku oraz także odroczony podatek od zysków.

Warto jednak uważać na koszty, szczególnie jeżeli zdecydujemy się powierzyć nasze środki w zarządzanie innym podmiotom niż sobie samym.

Teraz trochę bardziej szczegółowo, a potem postaram się wszystko jeszcze raz dokładniej wytłumaczyć na przykładach.

Podsumowanie zasad IKE

 • Środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych jeżeli dokonamy wypłaty po 60 roku życia.
 • Wypłata przed 60 rokiem życia oznacza obowiązek zapłacenia podatku od zysków, czyli innymi słowy, osoba, która nie osiągnęła zysków może wypłacać środki  bez żadnych konsekwencji.
 • W IKE można inwestować wyłącznie ograniczoną kwotę środków pieniężnych. Kwota ta na obecny stan prawny zawsze wynosi trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które w 2014 roku wynosi 3 746 PLN. Dlatego też limit wpłat na IKE wynosi obecnie 11 238 roku. W roku 2013 limit ten był mniejszy i wynosił 11 139 PLN. Jeżeli prognozowane przeciętne wynagrodzenie będzie mniejsze niż w roku poprzednim wtedy limit wpłaty zostaje utrzymany. W latach 2004 – 2008 limit ten był mniejszy i wynosił jedynie 1,5 średniej pensji, czyli jest szansa, że jeszcze kiedyś podniosą ten limit.
 • W przypadku gdyśmy omyłkowo przesłali zbyt dużą kwotę pieniędzy na konto IKE wtedy nadwyżka zostanie nam przekazana zgodnie z zasadami z umowy, którą podpisaliśmy z instytucją, która prowadzi nasze IKE.
 • W IKE może inwestować każdy kto skończył 16 lat, jednak osoby, które mają między 16 a 18 lat mogą przelewać fundusze na IKE wyłącznie w danym roku kalendarzowym w którym uzyskali dochody z umowy o pracę i przelewy na IKE nie mogą być większe od uzyskanych dochodów.
 • IKE nie można prowadzić razem z małżonkiem ani z dzieckiem.
 • IKE prowadzić można w podmiotach prowadzących działalność maklerską, zakładach ubezpieczeń na życie, bankach, funduszach inwestycyjnych oraz dobrowolnych funduszach emerytalnych.
 • IKE można mieć tylko w jednym podmiocie
 • Środki oraz aktywa można przenieść w całości do innego IKE.
 • Jeżeli otworzymy IKE w TFI to możemy przenosić aktywa pomiędzy różne fundusze w ramach tego samego TFI, nie płacąc przy tym podatku od zysku przy sprzedaży lub konwersji funduszy. To jest dokładnie ta sama zasada co w domach maklerskich gdzie można kupować i sprzedawać dowolne papiery wartościowe.
 • posiadanie IKE nie wpływa na możliwość inwestowania przez nas w IKZE.
 • w ramach IKE nie można inwestować w instrumenty pochodne.

Podsumowanie zasad IKZE

 • Środki wpłacone na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania za dany roku w którym dokonaliśmy wpłaty i przez to zapłacić mniejszy podatek dochodowy.
 • Limit wpłat na IKZE wynosi 1,2 prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce rynkowej. Limit ten jest równy dla wszystkich niezależnie od ich wynagrodzenia i na rok 2014 wynosi 4 495.20 PLN.
 • Taka wielkość limitu oznacza możliwość zmniejszenia podatku o maksymalnie 809,13 PLN oraz 1 438,46 PLN w zależności od tego w którym progu podatkowym się znajdujemy.
 • Na IKZE można wpłacać od 16 roku życia, jednak osoby które nie skończyły 18 lat mogą wpłacać wyłącznie w latach w których uzyskali dochody z tytułu wynagrodzenia o pracę i wpłaty nie mogą przekraczać tych dochodów.
 • IKZE może założyć każdy niezależnie od tego czy już posiada IKE lub tez PPE.
 • IKZE może być prowadzone wyłącznie dla jednej osoby. Nie istnieją konta małżeńskie i nie można ich prowadzić razem z dzieckiem.
 • Środki zgromadzone na IKZE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych w trakcie oszczędzenia
 • Wypłata środków z IKZE oznacza obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od całej zgromadzonej kwoty.
 • Wypłata środków z IKZE może nastąpić wyłącznie po 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat przez 5 lat kalendarzowych. Jeżeli dokonamy zwrotu wcześniej środki te zwiększają nasz dochód i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stawką PIT.
 • Środki z IKZE wypłacać można w całości lub w ratach. Wypłata w ratach musi odbywać się przez co najmniej 10 lat, chyba, że okres oszczędzania był krótszy niż 10 lat. Wtedy okres wypłaty rat będzie równy okresowi oszczędzania. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 5 lat.
 • Zwrot środków z IKZE przed 65 rokiem życia może nastąpić wyłącznie poprzez wypłatę całości środków.
 • W przypadku śmierci środki może wypłacić osoba upoważniona. Środki te będą podlegać 10% zryczałtowanemu podatkowi.
 • IKZE podobnie jak i IKE prowadzić mogą fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki), zakłady ubezpieczeń na życie, banki oraz dobrowolne fundusze emerytalne prowadzone przez PTE.
 • przeniesienie środków z IKZE do innej instytucji prowadzącej rachunki IKZE zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych. Jednocześnie można mieć prowadzone tylko jedno IKZE i transfer środków pomiędzy rachunkami oznacza obowiązek zamknięcia pierwszego konta IKZE.
 • W przeciwieństwie do IKE nie ma możliwość częściowej wypłaty z IKZE. Istnieje jedynie możliwość zwrotu całości środków. Jeżeli zwrotu dokonamy przez 65 rokiem życia wtedy zwrot ten powiększa nasze dochody i jest opodatkowany zgodnie z obowiązującą stawką podatku PIT.
 • W ramach IKZE nie można inwestować w instrumenty pochodne

IKE i IKZE w przykładach

Znamy już zasady to przejdziemy do bardziej praktycznej części czyli ile można na tym zyskać. Najłatwiej będzie jak omówię IKE i IKZE na przykładach.

Przykład 1 IKE

Masz 30 lat. Postanawiasz zacząć inwestować. Do wyboru masz 3 formy inwestycji :

 1. Tradycyjna ( fundusz, lokaty, rachunek maklerski),
 2. IKE
 3. IKZE

Na każdym z tych rachunków odkładasz rocznie kwotę 4 000 PLN. Twoja roczna stopa zwrotu wynosi 5%.

Pytanie. Ile będziesz miał zgromadzonych środków w wieku 65 roku kiedy planujesz przejść na zasłużoną emeryturę?

Rozwiązanie Pytania 1

A. Zwykły rachunek. Po pierwszym roku na rachunku zarobimy 5% z 4000 czyli zarobimy dodatkowe 200 PLN, jednak 19% z tej kwoty będziemy musieli oddać do budżetu Państwa, a więc zostanie nam 4162 PLN. Następnie na początku drugiego roku dopłacimy 4 000 PLN i naszym kapitałem obrotowym będzie kwota 8 162 PLN, z której po uzyskaniu 5% stopy zwrotu również zapłacimy podatek. Stan rachunku urośnie więc już do 8 492 PLN. Tak przez następne 35 lat nasza kwota wzrośnie do 309 635  PLN. Łączna suma naszych wpłat wyniesie  w tym czasie 140 000 PLN.

B. IKE W przypadku IKE po każdym roku cała kwota będzie zostawać w naszym portfelu. Będzie to odpowiednio 4200 oraz 8610 w drugim roku. Po 35 latach łączna suma naszych aktywów wzrośnie do 379 945 PLN, czyli będzie wyższa o  69 709 PLN.

C. IKZE. W IKZE również nie płacimy podatku podobnie jak w IKE przez cały okres trwania naszego oszczędzania, czyli zaoszczędzimy dokładnie tyle samo co w przypadku IKE. Daje nam to kwotę 379 945 PLN. W przypadku IKZE musimy jednak zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10% całej kwoty czyli 37 994.50 PLN. Po tej operacji zostanie nam 341 410 PLN.

Patrząc tylko na kwoty zaoszczędzone wychodzi nam, że najlepsze wyniki przynosi IKE. Będzie tak w każdym przypadku gdyż w IKE nie płacimy podatku nigdy. Ani w trakcie oszczędzania rok po roku (jak na zwykłym rachunku)  ani w momencie zamknięcia rachunku (IKZE).

Czy jednak IKE zawsze jest lepsze od IKZE? Zdecydowanie nie zawsze. O tym będzie przykład 2. W przypadku IKZE trzeba pamiętać także o dodatkowych oszczędnościach w postaci odliczeń od podatku. Jeżeli przelewamy rocznie kwotę 4 000 PLN, oznacza to, że co roku nasza podstawa opodatkowania zmniejsza się 4 000 PLN. Osoby, które są w pierwszym progu podatkowym dzięki temu zaoszczędzą 18% a osoby które są w drugim progu zaoszczędzą 32% z 4 000 PLN. Czyli będzie to odpowiednio 720 lub 1280 PLN rocznie. Przez 35 lat daje nam to kwotę pomiędzy 25 200 PLN a 44 800 PLN. Jeżeli więc dodamy te kwoty do wyniku IKZE to wychodzi nam odpowiednio 366 610 PLN oraz 386 210 PLN. Czyli już osoby, które dobrze zarabiają i łapią się w drugi prób zarobią w ten sposób więcej.

A przecież środki te można także inwestować i w ten sposób zaoszczędzić jeszcze więcej.

Przykład 2

Przelewamy  na swoje konto w IKZE kwotę 4 000 PLN miesięcznie. Podobnie jak w pierwszym przykładzie mamy obecnie 30 lat i zamierzamy przestać oszczędzać w wieku 65 lat. Aby zwiększyć swoje przyszłe korzyści postanawiamy też reinwestować środki, które oszczędziliśmy na podatku dochodowym. Osiągana stopa zwrotu wynosi 5% rocznie. Jakie finalnie środki zgromadzimy zakładając, że jesteśmy:

A. w pierwszym progu podatkowym

B. w drugim progu podatkowym

Rozwiązanie

Z przykładu pierwszego wiemy już, że z rachunku IKZE wygenerujemy kapitał w wysokości 341 410 PLN. Wiemy też, że jeżeli jesteśmy w pierwszym progu podatkowym to rocznie zaoszczędzimy 720 PLN, a jeżeli jesteśmy w drugim progu wtedy wyjdzie nam 1280 PLN. Środki te inwestujemy dalej. Metodologia liczenia jest identyczna jak w przykładzie pierwszym dla zwykłego rachunku, czyli po zakończeniu roku oddajemy 19% zysku oraz dokładamy kwotę oszczędzoną na podatku.

Odpowiedź A. Jeżeli inwestujemy kwotę 720 PLN wtedy po 35 latach mamy na koncie dodatkową kwotę w wysokości 55 734 PLN, czyli razem 397 145 PLN.

Odpowiedź B Jeżeli inwestujemy kwotę 1 280 PLN wtedy po 35 latach mamy na koncie dodatkową kwotę w wysokości 99 083 PLN, czyli razem 440 494 PLN.

W obydwu przypadkach osiągamy najwyższą kwotę ze wszystkich do tej pory. Wychodzi więc na to, że przy takich założeniach kwota zaoszczędzona jest wyższa nawet od tej zaoszczędzonej w IKE.

Pamiętajmy też, że inwestując pewną kwotę na koncie IKZE i dodatkowo inwestując kwotę, którą oszczędziliśmy na podatku nie pomniejszamy standardu naszego obecnego życia niż jakbyśmy wszystko inwestowali przez IKE, gdyż nadwyżka ta jest po prostu kwotą, którą w przeciwnym razie oddalibyśmy Państwu.

Możemy też przyjąć inne założenie a mianowicie takie, że nie inwestujemy 4 000 rocznie a kwotę pomniejszoną o zwrot podatku, czyli nasza stopa zwrotu będzie jeszcze wyższa gdyż suma wpłat będzie odpowiednio mniejsza.

Czy więc można założyć, że IKZE zawsze jest lepsze od IKE? Nie tak założyć nie można. Tak po prostu stało się w tym przykładzie, gdzie stopa zwrotu utrzymywana jest na przyzwoitym, jednak nie wysokim poziomie 5%. Sytuacja wygląda trochę inaczej w momencie w którym nasza coroczna stopa zwrotu znacząco przekracza 5%. O tym mówi przykład 3.

Przykład 3

Jaki sposób oszczędności będzie dla nas lepszy? IKE, IKZE czy może zwykły rachunek? Przy założeniu, że rocznie odkładamy 4 000 PLN oraz dodatkowo w przypadku IKZE inwestujemy także kwotę, którą udało nam się zaoszczędzić na podatku. Nasza stopa zwrotu z inwestycji wynosi 20% rocznie. Mamy obecnie 30 lat oraz zamierzamy odkładać aż do 65 roku życia.

Rozwiązanie.

A. Zwykły rachunek – Stosując metodologię z przykładu 1 wychodzi nam, że po 35 latach oszczędzania zbierzemy kwotę równą 5 466 281 PLN.

B. IKE – Tutaj uzbiera nam się 14 152 037 PLN.

C. IKZE – W przypadku IKZE znowu musimy rozgraniczyć 2 przypadku czyli pierwszy i drugi próg podatkowy. W przypadku pierwszego progu kwota ta wyniesie 13 720 764 PLN, a w przypadku drugiego progu łącznie uzbieramy 14 486 043 PLN.

Wychodzi nam więc, że najwięcej oszczędzimy jeżeli zainwestujemy środki w IKZE i dodatkowo jesteśmy w 2 progu podatkowym. Jeżeli jesteśmy w 1 progu podatkowym wtedy już środki z IKE przynoszą nam wyższą stopę zwrotu.

Jeżeli nasza stopu zwrotu byłaby jeszcze wyższa wtedy niezależnie od progu podatkowego inwestycja w IKE okazałaby się znowu najlepsza.

Przy wysokich rocznych stopach zwrotu IKE jest bardziej opłacalne od IKZE nawet przy założeniu, że reinwestujemy środki, które oszczędziliśmy na podatku, gdyż już reinwestowana kwota nie wyrówna nam zryczałtowanego podatku, który na koniec będziemy musieli oddać Państwu.

Najlepsze zadanie zostawiłem na koniec.

Przykład 4

Szczęśliwie udało Ci się dożyć 65 roku życia i teraz zamierzasz zacząć korzystać ze zgromadzonych środków. Jesteś w dobrym zdrowiu i planujesz żyć do 100 lat. Ile średnio miesięcznie środków możesz sobie wypłacać, przy założeniu, że już nie inwestujesz w każdym z wyżej omawianych przypadków.

Rozwiązanie.

Przypadek 1 . Przez 35 lat odkładasz rocznie 4 000 PLN. Nie inwestujesz. Zebrałeś łącznie 140 000 PLN. Zostało ci 35 lat życia. Twoja miesięczne wypłata wynosi 333 PLN. Jest to dokładnie tyle odkładałeś co miesiąc.

Przypadek 2  Przez 35 lat odkładasz rocznie 4 000 PLN w tradycyjny sposób. Zarabiasz 5% rocznie. Zebrałeś razem 309 635 PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 737 PLN.

Przypadek 3. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKE. Stopa zwrotu wynosi 5% rocznie.  Zebrałeś razem 379 345 PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 903 PLN.

Przypadek 4. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKZE. Stopa zwrotu wynosi 5% rocznie.  Zebrałeś razem 341 410 PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 812 PLN.

Przypadek 5. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKZE. Stopa zwrotu wynosi 5% rocznie. Dodatkowo reinwestujesz środki oszczędzone na podatku. Jesteś  w pierwszym progu podatkowym.  Zebrałeś razem 397 145  PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 945 PLN.

Przypadek 6. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKZE. Stopa zwrotu wynosi 5% rocznie. Dodatkowo reinwestujesz środki oszczędzone na podatku. Jesteś  w drugim progu podatkowym.  Zebrałeś razem 440 494  PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 1048 PLN.

Przypadek 7  Przez 35 lat odkładasz rocznie 4 000 PLN w tradycyjny sposób. Zarabiasz 20% rocznie. Zebrałeś razem 5 466 281 PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 13 014 PLN.

Przypadek 8. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKE. Stopa zwrotu wynosi 20% rocznie.  Zebrałeś razem 14 152 037 PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 33 695 PLN.

Przypadek 9. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKZE. Stopa zwrotu wynosi 20% rocznie. Dodatkowo reinwestujesz środki oszczędzone na podatku. Jesteś  w pierwszym progu podatkowym.  Zebrałeś razem 13 720 764  PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 945 PLN.

Przypadek 10. Odkładasz 4 000 PLN przez 35 lat na IKZE. Stopa zwrotu wynosi 5% rocznie. Dodatkowo reinwestujesz środki oszczędzone na podatku. Jesteś  w drugim progu podatkowym.  Zebrałeś razem 14 486 043  PLN. Twoja miesięczna wypłata wynosi 34 4908 PLN.

Ostatnie 4 przypadki są jednak bardzo trudne do osiągnięcia stale na przestrzeni 35 lat. Pojedyncze jednostki osiągały takie stopy zwrotu. Nawet jeżeli uda nam się rok lub 2 lata osiągać takie wyniki to jednak pamiętajmy, ze po każdej hossie przychodzi bessa i i wtedy utrzymać nawet 0% wzrostu to i tak wielki sukces.

5% jest jednak realne i taki wynik jesteśmy w stanie osiągnąć. Szkoda tylko, że kwoty comiesięcznej wypłaty nie są imponujące. A dodatkowo nie uwzględniłem w obliczeniach inflacji. A jest mało prawdopodobne aby była równa 0 przez tak długi okres czasu. Oznacza, że te środki będą miały mniejszą wartość w przyszłości niż mają teraz, chyba, że założymy, że jest to 5% ponad inflację, wtedy też można przyjąć, że wartość zgromadzonych w obliczeniach środków jest równa wartości przyszłej.

Wniosek jest więc prosty. Aby zgromadzić przyzwoitą sumę na starość, trzeba po prostu więcej zarabiać i dzięki temu móc więcej odłożyć.Przy danych przykładach odkładaliśmy jedynie 4 000 PLN rocznie, czyli 333 PLN miesięcznie.  Nie jest to ogromna kwota tak więc i wypłata nie może być duża. Jednak nawet przy takiej kwocie udawało nam się uzyskiwać kwotę nawet 2,5 raza większą (IKE).

Pamiętajmy też, że są to dodatkowe środki. Jest tez i nasza emerytura, którą większość z nas co miesiąc odkłada do ZUSu. To jest jednak wielka niewiadoma i biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się nie ma pewności jak system ten będzie zachowywał się za lat 30 czy 40, ani nawet za lat 10. Tak więc mimo wszystko najlepiej sprawy wziąć w swoje ręce.

Dodatkowe oszczędzanie w formie, IKE, czy też IKZE lub też nawet i w formie zwykłego maklerskiego rachunku ma jeszcze kilka zalet. Narzuca nam to pewną dyscyplinę regularnego odkładania co miesiąc lub rocznie pewnej sumy pieniędzy, czego wielu z nas nie robi wcale.

W wielu przypadkach Wasza sytuacja  życiowa jednak pozwala na to aby te pary złotych odłożyć i to bez żadnego uszczerbku dla życia codziennego.

Jeżeli już więc to robicie to polecam Wam skorzystać z IKE lub IKZE z kilku powodów.

1. Inwestując w IKE lub w IKZE nic nie tracimy w porównaniu do zwykłej formy oszczędzania, a możemy jedynie zyskać dodatkowe korzyści w formie zwolnienia z podatku od zysków lub w formie zmniejszenia podatku od dochodów.

2. Mamy mniejszą pokusę aby z tych środków skorzystać. Jeżeli oszczędzamy na IKE lub IKZE przez wiele lat i nasze zyski są istotne to likwidując te konta będziemy musieli automatycznie zapłacić podatek od zysków w przypadku IKE i IKZE lub też podatek dochodowy w przypadku IKZE. Jeżeli z kolei doczekamy 60 roku życia (IKE) lub 65 (IKZE) Państwo nie pobierze od nas żadnego podatku (IKE) lub pobierze mniejszy ( IKZE).

3. Łatwiej utrzymać regularność, gdyż wiem jaka jest maksymalna kwota, którą powinniśmy odłożyć.

Na koniec jeszcze kilka słów o tym co może się wydarzyć w przyszłości. Przewiduję, że prawo się zmieni jeszcze wielokrotnie i tak samo zmieniać się będą ulgi i kwoty dopuszczalne. Zakładam, jednak że ulgi będą rosnąć i to nie tylko z tempem zgodnym ze wzrostem wynagrodzeń. Z czasem limity zostaną podniesione. Nie zdziwiłbym się gdyby tez zlikwidowano całkowicie podatek od IKZE, jednak nie nastąpi to szybko. (chociaż tutaj może jestem nadmiernym optymistom).

Jeżeli nie nastąpi jakieś załamanie gospodarcze, problem z deficytem czy też inny powód, który mógłby skłonić rząd do sięgnięcia do tych środków to zmiany te powinny być na korzyść. Jeżeli będą złe czasy to i wtedy spodziewam się, że będzie jakaś furtka wyjścia z inwestycji zachowując już nazbierane korzyści.

Co to wszystko oznacza dla mnie?

Oznacza tyle, że mniej więcej 2 tygodnie temu, w momencie w którym zacząłem zgłębiać temat, założyłem sobie nowe konto maklerskie IKZE i przelałem na nie maksymalną możliwą kwotę czyli 4495.20. Żałuję też, że nie zrobiłem tego w zeszłym roku bo teraz byłbym bogatszy o 1353  PLN, bo o tyle byłby mniejszy mój podatek. Kupiłem też akcje pierwszej spółki. Był to KGHM, który kupiłem za około 2200 PLN po cenie 122.50 jeszcze przed dywidendą. Teraz akcje dalej kosztują mniej więcej tyle samo, jednak notowane są już bez dywidendy, która w dwóch ratach w sierpniu i w listopadzie wpłynie na moje konto.

Co do IKE to takie konto już mam. Założyłem je w 2011 roku, jednak wykorzystywałem przysługujące mi z niego ulgi w bardzo niewielkim stopniu. Łącznie w latach 2011 oraz 2012 przelałem na nie jedynie 5427 PLN podczas gdy razem z 2013 mogłem przelać 31 794 PLN. Aby więc nie zapomnieć o tym w tym roku przelałem z podstawowego konta maklerskiego kwotę 11 139 PLN od razu.

Za pierwotną kwotę kupiłem akcje tylko jednej spółki, które teraz są warte o około 20% więcej. Dostałem tez z nich kilka procent dywidendy za rok 2012 i jeżeli nic się nie zmieni dostanę też za rok 2013. Tak jak w przypadku samej spółki jeszcze nie odniosłem żadnych korzyści gdyż akcje nie były nigdy sprzedane tak już dywidendę dostałem w całości. Bez potrącenia podatku Belki.

Korzyści odniosłem także z małej inwestycji w KGHM. Dywidenda przyniosła mi 394.80 PLN a inwestycje na KGHM przyniosły mi 308.36 PLN zysku. Podatek od tej kwoty wyniósłby dokładnie 133.60 PLN. Największe zyski jednak odniosę dopiero jak sprzedam posiadaną spółkę, oczywiście tylko przy założeniu, że jej kurs nie spadnie. Na razie jednak nie mam takich zamiarów, bo uważam, że jest tam jeszcze potencjał do wzrostów.

Na koniec

Z racji, że już jedno zakończenie było to to będzie krótkie. Na pytanie czy warto mieć IKE i IKZE. Odpowiem krótko. Warto.

Przydatne linki, gdzie możecie dowiedzieć się więcej o IKE i IKZE i strony, który były mi pomocne podczas tworzenia tego artykułu

strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Informacje o IKZE

strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Informacje o IKE

http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/p/ike.html

http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/p/ikze.html

Limity wpłat na IKE na stronie KNFu

Treść ustawy na stronie Sejmu

 

 

 

2 thoughts on “Czy warto mieć IKE i IKZE?

 1. Mateusz

  Ja uważam, że dobrze mieć zarówno IKE, jak i IKZE — w dwóch różnych typach (np. ryzykowne TFI i bezpieczne bankowe) i w dwóch różnych instytucjach, dlatego założyłem IKZE w NN TFI i chciałem je uzupełnić bankowym IKE w Millennium — to okazało się niemożliwe.
  Pracownik Banku Millennium w Bielsku-Białej Przemysław Wilk odmówił mi twierdząc, że musiałbym wcześniej rozwiązać moją umowę o IKZE w NN TFI i dokonać wpłaty transferowej środków do Millennium. Jest to oczywistym łamaniem prawa (każdy uprawniony obywatel może posiadać IKE oraz IKZE w różnych instytucjach), ale to nic nie zmienia — siłą przecież podpisania umowy otwarcia IKE nie wymuszę…

  Odpowiedz
  1. Tomasz Porada

   Mateusz.
   Masz rację. IKE I IKZE można mieć w różnych instytucjach. Jeżeli nie miałeś nigdy wcześniej IKE to możesz je założyć w dowolnej instytucji i najwidoczniej pracownik Banku Millenium był nienależycie poinformowany. Jeżeli Ci zależy na tym aby zrobić to jeszcze w tym roku i skorzystać z limitów to możesz podjechać do innego oddziału tego banku, bo przez internet już nie zdążysz.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *