Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa jest obowiązkową częścią sprawozdania finansowego. Jej celem jest przedstawienie wszystkich informacji, których nie można przedstawić za pomocą danych liczbowych zaprezentowanych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa powinna zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego, czyli podstawowe dane o firmie, okres objęty sprawozdaniem finansowym oraz badane podmioty, jeżeli sprawozdanie prowadzone jest dla kilku podmiotów łącznie.

Informacja dodatkowa powinna zawierać przyjęte w obliczeniach zasady rachunkowości oraz zastosowane metody wyceny. W przypadku gdyby w porównaniu do wcześniejszych sprawozdań finansowych wprowadzone zostały zmiany w przyjętych zasadach oraz modelu wyceny powinny być podane przyczyny takiej zmiany oraz skutki, jakie mogą mieć na sprawozdanie finansowe.

Również bardzo ważną informacją jest deklaracja kontynuacji działalności oraz ewentualny czas zakończenia działalności, gdy taki jest wyznaczony.

W drugiej części informacji dodatkowej znajdują się informacje będące uzupełnieniem bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawione są informacje na temat podziału zysku lub pokrycia straty, informacje o pracownikach i organach jednostki.

Omawiane są również poszczególne pozycje bilansu w tym zmiany wśród aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, czy też informacje dotyczące aktywów obrotowych. Od strony pasywów w informacji dodatkowej możemy dowiedzieć się o celu utworzenia rezerw, a także o podmiotach w stosunku, do których spółka ma zobowiązania oraz ich terminach wymagalności. Wyszczególnione są także ważniejsze pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Podobnie opisane są również pozycje rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym czy też rachunku przepływów pieniężnych. Dowiadujemy się więcej informacji na temat kosztów, ich struktury oraz dynamiki źródeł także źródeł przychodów. Przedstawione są także informacje na temat kapitału podstawowego, wielkości nominalnej akcji oraz głównych akcjonariuszy.

Dzięki informacji dodatkowej wszystkie dane przedstawione w pozostałych częściach sprawozdania finansowego zostają uzupełnione o wszystkie te informacje, których same dane nie były w stanie przekazać. Dzięki nim inwestor może dokładniej poznać firmę oraz zrozumieć sytuację mającą w niej miejsce. Często opisywana jest również sytuacja w branży oraz całym sektorze razem z informacją, jak może wyglądać sytuacja w nadchodzącym okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *