Notowania ciągłe, jednolite i harmonogram sesji na GPW

Instrumenty dostępne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowana są od poniedziałku do piątku w dwóch systemach: notowaniach ciągłych oraz notowaniach jednolitych.

Podstawowym systemem są notowania ciągłe i w tym trybie dostępna jest większość instrumentów finansowych oraz instrumenty pochodne. Notowania jednolite przeznaczone są dla małych spółek o niskiej płynności oraz dla spółek wpisanych przez Zarząd Giełdy na listę Alertów

Podstawowa różnica polega na tym, że w przypadku notowań ciągłych cena ustalana jest na bieżąco i zmienia się w trakcie całej sesji giełdowej. Każde nowe zlecenie może przesunąć ją w dół lub w górę. Notowania ciągłe trwają przez cały dzień, chyba że z jakiegoś powodu dla danego papieru ogłoszone jest równoważenie.

Z kolei notowania jednolite polegają na tym, że cena ustalana jest tylko 1 lub 2 razy w ciągu dnia i inwestorzy nie mogą zawrzeć transakcji po innych cenach.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycję w spółkę z notowań jednolitych powinni być szczególnie ostrożni. Jeżeli jest on na liście alertów to oznaczać może, że spółka przeżywa obecnie kłopoty. Z kolei, jeżeli została zakwalifikowana do notowań jednolitych ze względu na niską płynność wtedy inwestor może mieć problem z upłynnieniem akcji w przypadku, gdyby zdecydował się sprzedać je w przyszłości.

Przyjrzymy się teraz dokładniej poszczególnym systemom notowań oraz fazom, jakie w ich trakcie występują.

1. Notowania ciągłe za wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz dłużnych instrumentów finansowych:

 

W tej grupie notowana jest większość akcji oraz wszystkie te rodzaje instrumentów, których nie wymieniłem w następnych grupach. W przypadku Praw Poboru oraz Praw do Akcji ich system notowań zależy od notowań akcji podstawowych, do których są przypisane.

 

8:30 – 9:00 Faza przed otwarciem

9:00 – Faza otwarcia (określenie kursu na otwarciu)

9:00 – 16:50 – Faza notowań ciągłych

16:50 – 17:00 – Faza przed zamknięciem

17:00 – Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)

17:00 – 17:05 – Faza dogrywki

 

Faza przed otwarciem –  jest to etap sesji, kiedy inwestorzy mogą składać zlecenia na otwarcie, jednak nie są one jeszcze realizowane. Ustalany jest tzw. Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO) oraz Teoretyczny Wolumen Otwarcia (TWO).

Faza otwarcia – na podstawie zleceń, które napłynęły w czasie fazy przed otwarciem, ustalona zostaje cena otwarcia, po której realizowane są wszystkie zlecenia, które spełniają wymogi zgodne z zasadami ustalania cen otwarcia. Zasady ustalenia ceny otwarcia podaje na końcu.

Faza notowań ciągłych – przyjmowane są nowe zlecenia, które realizowane są zgodnie z sytuacją rynkową. Cena stale ulega zmianom.

Faza przed zamknięciem –  jest to składanie zleceń na zamknięcie. Odbywa się na takich samych zasadach jak faza przed otwarciem, czyli zlecenia nie są realizowane. Ustalany jest natomiast TKO oraz TWO.

Faza zamknięcia – Na podstawie zleceń, które napłynęły w fazie przed zamknięciem i wcześniej ustalany jest kurs zamknięcia, po którym realizowane są złożone zlecenia.

Faza dogrywki –  Nowe zlecenia realizowane są wyłącznie po cenie zamknięcia.

 

2. Notowania ciągłe dla instrumentów pochodnych (za wyłączeniem instrumentów na stawkę WIBOR, oraz obligacje skarbowe)

 

8:30 – 8:45 Faza przed otwarciem

8:45 – Faza otwarcia (określenie kursu na otwarciu)

8:45 -16:50 – Faza notowań ciągłych

16:50 – 17:00 – Faza przed zamknięciem

17:00 – Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)

17:00 – 17:05 – Faza dogrywki

 

W przypadku instrumentów pochodnych faza notowań ciągłych rozpoczyna się wcześniej o 15 minut. Same fazy przebiegają tak samo jak w grupie 1.

 

3. Notowania ciągłe dla instrumentów pochodnych na stawki referencyjne WIBOR  oraz obligacje skarbowe

 

8:30 – 9:00 Faza przed otwarciem

9:00 – Faza otwarcia ( określenie kursu na otwarciu)

9:00 -17:00 – Faza notowań ciągłych

 

W tej grupie system jest znacznie uproszczony. Nie ma fazy przed zamknięiem, fazy zamknięcia ani dogrywki.

 

4. Notowania ciągłe dla dłużnych instrumentów finansowych

8:30 – 9:00 Faza przed otwarciem

9:00 – Faza otwarcia (określenie kursu na otwarciu)

9:00 -16:50 – Faza notowań ciągłych

16:50 – 17:00 – Faza przed zamknięciem

17:00 – Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)

17:00 – 17:05 – Faza przed otwarciem

 

Tym razem faza dogrywki została zamieniona fazą przed otwarciem na następną sesję.

5. Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu jednolitego

8:30 – 11:00 Faza przed otwarciem

11:00 Faza otwarcia ( określenie kursu jednolitego

11:00 – 11:30 Faza dogrywki

11:30-15:00 Faza przed otwarciem

15:00 Faza otwarcia ( określenie kursu jednolitego)

15:00-15:30 Faza dogrywki

15:30 – 17:05 Faza przed otwarciem

 

W fazie notowań jednolitych mamy tylko 3 rodzaje z wcześniej wymienionych faz. Jest to faza przed otwarciem, faza otwarcia i faza dogrywki. Zasady realizacji zleceń są takie same.W fazie notowań jednolitych cena jest ustalana 2-krotnie. Transakcje można zawierać jedynie w półgodzinnych okresach 11:00-11:30 oraz 15:00-15:30.

 

Zasady ustalania kursu otwarcia

W fazie przed otwarciem lub zamknięciem, napływają nowe zlecenia z limitem, PKC oraz PCR. Wielokrotnie jest tak, że ceny kupna są wyższe od cen sprzedaży. Którą więc cenę należy wybrać? Z regulaminu giełdy możemy wyczytać następujące zasady, na podstawie których określany jest kurs:

 

1) maksymalizacja wolumenu obrotu,

2) minimalizacja różnicy między liczbą instrumentów finansowych w zleceniach

sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po

określonym kursie,

3) minimalizacja różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia,

 

Zasady te realizowane są po kolei. Jeżeli więc możliwe jest określenie dwóch lub więcej różnych cen, przy których Teoretyczny Wolumen Otwarcia jest taki sam, to wtedy sprawdza się drugą zasadę. Jeżeli i ta nie pozwoli określić jednoznacznie kursu to ostatnia 3 zasada jest stosowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *