Pasywa

Pasywa są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Podstawowy podział wyróżnia kapitał własny oraz kapitał obcy, czyli zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania. Inny podział dzieli pasywa na finansowanie własne oraz finansowanie obce.

Poprzez kapitał własny rozumie się majątek firmy wniesiony przez ich właścicieli oraz pozostawiony w firmie zysk. Natomiast poprzez kapitał obcy rozumie się finansowanie zewnętrzne, czyli kredyty oraz pożyczki, które będą musiały być zwrócone.

Pasywa w bilansie przedstawia się zgodnie z zasadą wymagalności, gdzie na początku przedstawia się pasywa o długim terminie wymagalności, a na końcu zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe, czyli źródła finansowania o terminie wymagalności poniżej roku.

 

A. Kapitał (Fundusz) Własny

I. Kapitał ( fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

III. Udziały ( akcje) własne (-)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk strata netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

B. Zobowiązania i Rezerwy na Zobowiązania

I. Rezerwy na Zobowiązania

II. Zobowiązania Długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *