Publikacje makroekonomiczne

Większość publikacji makroekonomicznych podawana jest o konkretnych godzinach, w konkretnym dniu, który znamy już ze sporym wyprzedzeniem czasowym dzięki, czemu jesteśmy w stanie się do nich odpowiednio wcześniej przygotować.

Publikacje makroekonomiczne podzielić można na dwie grupy. Dotyczące inflacji i stóp procentowych oraz dotyczące koniunktury gospodarczej. Oczywiście dane te bardzo często zależą od siebie i czasami niektóre publikacje pokazują nam tak wyniki gospodarki, jak kształtowania się cen.

Pierwsza z tej grupy, czyli dane inflacyjne są szczególnie ważne dla rynków walutowych oraz rynków akcyjnych gdyż wpływają na kształtowanie się polityki monetarnej, czyli na decyzje w sprawie stóp procentowych. Ogólnie przyjmuje się, że każda informacja wskazująca na bardziej restrykcyjną politykę monetarną ( sugerującą podwyżki) wpływa na umocnienie się danej waluty w krótkim terminie, gdyż zwiększa atrakcyjność bezpiecznych aktywów dłużnych danego kraju, takich jak obligacje czy papiery skarbowe. Teza ta jest jednak dużym uproszczeniem, gdyż już gdy spojrzymy na zachowanie się walut rynków rozwijających się widać wyraźnie, że reakcje często jest zdecydowanie odmienna.

Odwrotnie kształtuje się sytuacja na rynku akcyjnym, gdzie wyższe stopy procentowe z reguły oznaczają wyższe koszty finansowania przedsiębiorstw. Rynek więc wyjątkowo nerwowo reaguje na dane dotyczące inflacji, a każdy jej wzrost przekraczający oczekiwania rynkowe powoduje spadki indeksów giełdowych.

Do podstawowych danych dotyczących inflacji oraz polityki monetarnej zaliczyć można:

  • inflację CPI,
  • inflację PPI,
  • wskaźnik wynagrodzeń,
  • decyzje w sprawie stóp procentowych.

Na danych inflacyjnych publikacje się jednak nie kończą. Po za nimi mamy cały szereg danych opisujących stan koniunktury gospodarczej danego kraju. Każda z tych publikacji ma odmienny wpływ na kształtowanie się kursów walutowych czy też notowań giełdowych, dlatego też nie należy takiego samego znaczenia przykładać do każdej z tych publikacji.

Dane opisujące stan gospodarki możne podzielić na trzy grupy:

  • opisujące stan koniunktury gospodarczej (PKB, produkcja przemysłowa, ZEW, IFO, Chicago PMI, ISM w sektorze wytwórczym, ISM dla sektora usług)
  • opisujące sytuację społeczeństwa (bezrobocie , zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, sprzedaż detaliczna, dochody osobiste, wydatki konsumpcyjne, indeksy nastrojów Uniwersytetu Michigan i Conference Board)
  • Dane z rynku nieruchomości (sprzedaż domów na rynku pierwotnych, sprzedaż domów na rynku wtórnym, nowo rozpoczęte inwestycje budowlane, wydane zezwolenia na budowę.

Bezrobocie

Bezrobocie – (Unemployment) Wskaźnik ten podaje liczbę osób bez pracy, jednak wciąż aktywnie jej szukających. Spadek bezrobocia korzystnie wpływa na całą gospodarkę, gdyż zwiększa siłę nabywczą społeczności, a co za tym idzie jego przychody.

W Stanach Zjednoczonych raport na temat bezrobocia podawany jest razem z danymi na temat zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i to właśnie na tej publikacji rynek skupia zdecydowanie większą uwagę.

Chicago PMI

Chicago PMI – Wskaźnik ten jest indeksem regionalnym i bada tylko sytuację w przedsiębiorstwach w okolicach Chicago. Jego wartość prognostyczna jest jednak wysoka, gdyż to właśnie w tym regionie występuje największa koncentracje przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Publikowany jest w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jego siłę dodatkowo wzmacnia fakt, że publikowany jest tuż przed indeksem ISM.

Indeks ten porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie każda wartość powyżej 50 sugeruje wzrost gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 recesje.

Decyzje w sprawie stóp procentowych

Poziom inflacji oraz poziom wynagrodzeń jest bacznie obserwowany przez przedstawicieli banków centralnych wpływających na kształtowanie się polityki monetarnej danego kraju. Pamiętać jednak należy, że nie tylko bieżący poziom inflacji ma tutaj znaczenie. Istotne są również oczekiwania co będzie się działo w nadchodzącym okresie, gdzie projekcje często robione są na lata do przodu.

Taka długowzroczność przedstawicieli banków centralnych wynika ze świadomości, że ewentualne ruchy zaostrzające lub rozluźniające politykę monetarną będą miały wpływ na poziom inflacji z co najmniej półrocznym opóźnieniem.

Reakcja inwestorów na decyzje w sprawie stóp procentowych jest podobna jak na dane inflacyjne, czyli nieoczekiwane podwyżki lub sugestie kolejnych przyczyniają się w krótkim terminie do umocnienia się walut danego kraju na rynkach rozwiniętych, oraz spadków na giełdach.

Dochody Osobiste

Amerykańskie dane na temat sprzedaży detaliczne pokazują tylko wydatki na towary. Usługi, które stanowią około połowę wydatków konsumpcyjnych już nie są obliczane przez ten wskaźnik. Uzupełnienie obrazu rynku dają nam natomiast dane na temat dochodów i wydatków konsumpcyjnych, publikowane o 8:30 czasu amerykańskiego ( z reguły 14:30 polskiej) w okolicach 21-22 dnia każdego miesiąca oraz pierwszego dnia po opublikowaniu danych na temat PKB. Wskaźnik ten publikowany jest przez Commerce Department/Bureau of Economic Analysis.

IFO

Raport ten publikowany jest przez instytut IFO i przeprowadzony jest na podstawie ankiety wśród 7000 niemieckich przedsiębiorstwa, w którym menadżerowie odpowiadają na szereg pytań dotyczących bieżącej sytuacji oraz przyszłych oczekiwań.

ISM Manufacturing

Indeks ISM w sektorze przemysłowym ( ISM Manufacturing) – Publikowany jest przez Institute for Supply Management na początku każdego miesiąca o godzinie 16:00 (10:00 czasu w Nowym Jorku) i obliczany jest na podstawie analizy sytuacji w 300 reprezentatywnych przedsiębiorstwach na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. Składa się z 9 subindeksów, z czego inwestorzy szczególną uwagę zwracają na subindeks cenowy, świadczący o inflacji, oraz subindeks zamówień, będącym prognostykiem tego co może dziać się w całej gospodarce.

Indeks ten porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie każda wartość powyżej 50 sugeruje wzrost gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 recesje.

ISM Services

ISM dla sektora usług (ISM Services Non-Manufacturing Index)- Indeks ten jest nawet jeszcze ważniejszy dla inwestorów giełdowych od indeksu ISM dla sektora wytwórczego, gdyż pokazuje tendencje zachodzące w sektorze który ma największy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto (powyżej 60%). Również publikowany jest przez Institute for Supply Management 3 dnia roboczego każdego miesiąca o godzinie 16:00 (10:00 czasu w Nowym Jorku).

Indeks ten porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie każda wartość powyżej 50 sugeruje wzrost gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 recesje.

Indeks nastrojów konsumentów Conference Board

Indeks nastrojów konsumentów Conference Board, sluży badaniu nastrojów amerykańskiej społeczności i ich oczekiwań co do kształtowania sie koniunktury. Podawany jest w każdy ostatni wtorek miesiąca. Przeprowadzany jest na próbie 5 tyś osób i składa się z dwóch subindeksów: Indeksu opisującego bieżącą sytuację (40%) oraz oczekiwania tego co będzie się działo za pół roku (60%).

Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan

Wskaźnik ten przeprowadzany jest na podstawie telefonicznej ankiety przeprowadzanej na 500 gospodarstwach domowych, podczas której respondenci odpowiadają na szereg pytań dotyczących kondycji ich finansów osobistych. Wzrost wskaźnika oznacza wyższy poziom zadowolenia amerykańskiej społeczności. Dla inwestorów jest to informacja, że wzrosnąć mogą wydatki konsumpcyjne, co korzystnie przełoży się na wyniki finansowe spółek. Informacja taka jest korzystna tak dla inwestorów rynku akcyjnego jak i dla amerykańskiego dolara.

Publikacja indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za każdy miesiąc podawana jest dwukrotnie. Najpierw około 15 każdego miesiąca, a następnie na początku każdego nowego miesiąca podawana jest pełna ankieta za miesiąc wcześniejszy.

Inflacje CPI

Wskaźnik cen konsumentów (Consumer Price Index) jest to publikacja makroekonomiczna, która pokazuje nam jak kształtowały się ceny w danym okresie czasowym wśród towarów dostępnych dla osób fizycznych. Wskaźnik ten często podlega znacznym wahaniom, które spowodowane są przez krótkotrwałe wzrosty cen niektórych składowych części publikacji. Dlatego inwestorzy często bardziej niż na dane ogólnej inflacji patrzą na tzw wskaźnik zmodyfikowanej inflacji czyli inflacje bazową (core inflation), która pokazuje wzrost cen po wyeliminowaniu towarów o największej zmienności w tym cen energii oraz żywności.

Inflacja PPI

Inflacja PPI, czyli indeks cen produkcji sprzedanej producentów ( Producer Price Index). Inflacja ta różni się tym od inflacji CPI, że bada zmianę cen produktów na poziomie przedsiębiorstw i z reguły jest pierwszym sygnałem pojawienia się inflacji. Wzrost PPI, nie musi jeszcze oznaczać, że sprzedawcy przełożą ceny również na konsumentów, nie mniej jednak istotnie zwiększają szansę takiego scenariusza. Inflacja PPI, nie jest tak popularnym wskaźnikiem jak inflacja CPI, nie mniej jednak w przypadku wyników znacznie odbiegających od oczekiwań, reakcja inwestorów może być znacząca.

W przypadku tej publikacji inwestorzy również baczną uwagę skupiają na inflacji bazowej, wykluczającej ceny towarów o największej zmienności.

Nowo rozpoczęte inwestycje budowlane (Housing Starts)

Publikacja ta podawane jest przez Census Bureau w połowie każdego miesiąca o godzinie 14:30. Podaje liczbę rozpoczętych budów domów rodzinnych w danym miesiącu.

Wyższa wartość inwestycji budowlanych świadczy o lepszej kondycji amerykańskiego społeczeństwa i wyraźnie wzrasta wraz ze wzrostem gospodarczym. Wartość wyższa od oczekiwań sprzyja umocnieniu amerykańskiej waluty i korzystnie też przekłada się na notowania na giełdzie, gdyż sugeruje lepsze wyniki spółek budowlanych a także poprawę sytuacji na rynku pracy.

PKB

Dane te wyrażają kondycję całej gospodarki danego kraju. Reakcja rynku na tą publikacje jednak już nie jest aż tak znacząca co w głównej mierze wynika z faktu, że poszczególne elementy, które tworzą produkt krajowy brutto znane są już odpowiednio wcześniej.

PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import.

Powyższy wzór jest oczywiście znacznym uproszczeniem, jednak wyznacza najważniejsze elementy kształtujące wzrost gospodarczy.

Dane lepsze od oczekiwań z reguły doprowadzają tak do wzmocnienia waluty danego kraju jak i do wzrostów na giełdach.

Produkcja przemysłowa (Industrial Production)

Wskaźnik ten mierzy łączną wartość wyprodukowanych w kraju towarów i jest dobrym wyznacznikiem prognostycznym dotyczącym danych na temat PKB. Wzrost produkcji przemysłowej świadczy o szybszym rozwoju gospodarczym i jeżeli przekracza oczekiwania rynkowej powoduje wzrosty na giełdzie oraz umocnienie się waluty danego kraju.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Existing Home Sale)

Publikacja ta podawana jest przez National Association of Home Builders o godzinie 16:00 ( 10:00 czasu w Nowym Jorku) 25-tego każdego miesiąca lub w następny dzień roboczy. Podaje wartość transakcji sprzedaży wszystkich domów na rynku wtórnym a także wartość domów oczekujących na sprzedaż.

Przy publikacji sprzedaży tak na rynku wtórnym jak i na rynku pierwotnym należy zwrócić uwagę również na dane dotyczące kształtowania się cen. Wyższa wartość sprzedaży z reguły korzystnie odbija się na amerykańskiej walucie oraz na rynkach akcyjnych jednak jeżeli nie zostanie potwierdzona przez wzrost cen reakcja może być odwrotna.

Sprzedaż nowych domów (New Home Sales)

Publikacja ta podawana jest przez Census Bureau, i pokazuje wartość tak już sprzedanych nowo wybudowanych domów jak i domów które dopiero są w budowie lub dopiero ich budowa się rozpocznie, jednak kontrakt pomiędzy kupującym a sprzedającym został już zawarty. Dane te podawane są na koniec lub na początku każdego miesiąca o godzinie 16:00 ( 10:00 czasu w Nowym Jorku).

Przy publikacji sprzedaży tak na rynku wtórnym jak i na rynku pierwotnym należy zwrócić uwagę również na dane dotyczące kształtowania się cen. Wyższa wartość sprzedaży z reguły korzystnie odbija się na amerykańskiej walucie oraz na rynkach akcyjnych jednak jeżeli nie zostanie potwierdzona przez wzrost cen reakcja może być odwrotna.

Sprzedaż detaliczna (Retail Sales)

Jest to najpopularniejszy wskaźnik wyrażający popyt ze strony gospodarstwa domowych. Wartość tego wskaźnika często jednak podlega znaczącym wahaniom dlatego inwestorzy na rynku amerykańskim główną uwagę skupiają na wielkości sprzedaży po wykluczeniu sektora motoryzacyjnego. Im wyższa wartość sprzedaży tym lepszych wyników finansowych można oczekiwać po spółkach. Taka informacja dla giełdy z reguły jest pozytywną informacją, podnoszącą indeksy.

Podobnie reaguje również waluta danego kraju. Wyższa konsumpcja nie tylko oznacza lepszą koniunkturę gospodarczą, lecz często prowadzi do większej presji inflacyjnej. Obydwa te elementy sprzyjają umocnieniu waluty.

Wskaźnik Wynagrodzeń

Wskaźnik wynagrodzeń mówi o ile średnio rosną pensję społeczeństwa. Informacja sugerująca wzrost wynagrodzeń, jest zawsze wskaźnikiem zwiększającym ryzyko inflacyjne, a co za tym idzie bardziej restrykcyjną politykę monetarną. Dla rynków walutowych z reguły jest to dobra informacja, jednak inwestorzy giełdowi reagują na takie informacje wyprzedażą portfeli akcyjnych. W dłuższym terminie do danych na temat wynagrodzeń, należy podejść razem ze wskaźnikiem wydajności pracy, gdyż wzrost pensji której towarzyszy lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych wcale nie musi przełożyć się na wzrost kosztów produkcji. Takie zestawienie danych świadczy o dobrej kondycji gospodarki i w dłuższym terminie sprzyja wzrostom na giełdach, gdyż daje nadzieje na wyższą konsumpcję przy braku dodatkowej presji inflacyjnej.

Wydane zezwolenia na budowę (Builidng Permits)

Publikacja ta podawana jest razem z danymi na temat nowych inwestycji budowlanych i można ją uznać jako wskaźnik wyprzedzający trendów, które będą miały miejsca na rynku nieruchomości w nadchodzących miesiącach. Wartość tego wskaźnika jest jednak niepełna gdyż w niektórych z amerykańskich stanów nie wymaga się zezwoleń na budowy. Dodatkowo wydanie zezwoleń nie musi oznaczać, że do budowy rzeczywistej dojdzie.

Wydatki konsumpcyjne (Consumer Spendings)

Amerykańskie dane na temat sprzedaży detaliczne pokazują tylko wydatki na towary. Usługi, które stanowią około połowę wydatków konsumpcyjnych już nie są obliczane przez ten wskaźnik. Uzupełnienie obrazu rynku dają nam natomiast dane na temat dochodów i wydatków konsumpcyjnych, publikowane o 8:30 czasu amerykańskiego ( z reguły 14:30 polskiej) w okolicach 21-22 dnia każdego miesiąca oraz pierwszego dnia po opublikowaniu danych na temat PKB. Wskaźnik ten publikowany jest przez Commerce Department/Bureau of Economic Analysis.

ZEW

Indeks ten przedstawia sytuacja w niemieckiej gospodarce. Obliczany jest na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród 350 ekspertów finansowych. Raport ten składa się z dwóch części. Oceny bieżącej sytuacji oraz oczekiwań dotyczących kształtowania się koniunktury w najbliższych 6 miesiącach. Jego wartość jest to suma osób pozytywnie oceniających kształtowanie się kondycji gospodarki pomniejszona o liczbę pesymistów. Dane te mogą przyjmować wartości ujemne.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym ( Nonfarm Payroll)

Jest to zdecydowanie najbardziej oczekiwana przez inwestorów publikacja makroekonomiczna, która wielokrotnie powoduje znaczące ruchy na rynku. Dane na temat zatrudnienia podawane są w pierwszy piątek każdego miesiąca o godzinie 14:30 ( 8:30 czasu w Nowym Jorku) przez Departament Pracy (U.S. Bureau of Labor Statistics) razem z danym na temat bezrobocia, średniego wynagrodzenia oraz średniego czasu pracy.

Wartość powyżej 0 oznacza poprawę na rynku pracy, natomiast wartości poniżej 0 pogorszenie. Kluczowe są jednak oczekiwania rynkowe. Jeżeli rzeczywiste wyniki okażą się wyższe od oczekiwań, rynki giełdowe powinny odnotować wzrost.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *