Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat jest obowiązkową częścią Sprawozdania Finansowego. Pokazuje przychody, koszty, zyski oraz straty przedsiębiorstwa. Dzięki niemu dowiadujemy się jaka jest zdolność spółki do generowania zysków oraz jakie są przepływy finansowe.

Rachunek zysków i strat składa się z 3 podstawowych części. Pierwsza opisuje działalność operacyjną, dzięki której dowiadujemy się jaki jest wynik spółki uwzględniając jedynie jej podstawową działalność. Druga, działalność gospodarcza, polega na zmodyfikowaniu zysku (straty) netto z działalności operacyjnej o przychody oraz koszty finansowe, dzięki czemu uzyskujemy zysk( stratę) z działalności gospodarczej. Ostatnią częścią jest ogólny wynik działalności firmy, czyli zysk (strata) brutto oraz netto. Zysk brutto obliczamy poprzez dodanie przychodów nadzwyczajnych oraz odjecie kosztów nadzwyczajnych, natomiast zysk netto powstaje po odjęciu podatku dochodowego od zysku brutto.

Wyróżnia się dwa rodzaje rachunku zysków i strat. Kalkulacyjny oraz porównawczy. Różnią się one od siebie sposobem ujmowania kosztów. Jednak wynik w obydwu przypadkach powinien być identyczny.

 

Wariant Kalkulacyjny

 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

– od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

– od jednostek powiązanych

I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszt ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

– od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

– dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

N. Zysk (strata) brutto (L±M)

O. Podatek dochodowy

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty)

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

 

Wariant Porównawczy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

– od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym:

– podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

– od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

V. Aktualizacja wartości inwestycji

VI. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

– dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *