Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Finansowe jest to zbiór informacji o firmie. Sporządza się go zgodnie z ustawą o rachunkowości w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Niektóre podmioty mają również obowiązek publikowania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych stosując zasady wyceny aktywów oraz ustalania wyniku finansowego spółki, opisane w ustawie. Sprawozdanie to powinno też być sporządzone w języku oraz walucie polskiej.

W bilansie wskazuje się stan aktywów oraz pasywów na dzień kończący bieżący oraz poprzedni rok obrotowy. Wartość aktywów podawana są w cenie księgowej, pomniejszonej o:

1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych,

2) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych,

3) odpisy aktualizujące wartość należności.

W rachunku zysków i strat wykazuje się przychody, koszty, zyski oraz straty przedsiębiorstwa z poszczególnych działalności w tym z działalności operacyjnej, gospodarczej oraz ogólny wynik firmy.

Informacja dodatkowa powinna natomiast zawierać dane oraz objaśnienia potrzebne do tego, aby sprawozdanie finansowe spełniało wszystkie zasady określone w ustawie. Powinna zawierać wprowadzenie do sprawozdania, przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny, objaśnienia do bilansu oraz rachunku zysków i strat, proponowany podział zysku lub pokrycia straty a także inne istotne informacje na temat firmy, jej organów a także pracowników.

Zestawienie zmian w kapitale własnym pokazuje informacje na temat wszystkich zmian w kapitale własnym a także przyczyn powstania danych zmian. Informuje nas czy poszczególne zmiany aktywów, był spowodowane rosnącym zyskiem lub stratą w firmie, czy też dodatkową emisją akcji.

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje wszystkie faktyczne wpływy oraz wydatki w firmie z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się o płynności finansowej spółki oraz jej zdolności do ściągania należności oraz regulowania zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *