Tag: analiza finansowa

Wskaźniki Zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia mówią nam o strukturze finansowania długu oraz przekazują informacje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować swoje zobowiązania. Do najistotniejszych wskaźników zadłużenia zalicza się : wskaźnik ogólnego zadłużenia wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wskaźnik zadłużenia długoterminowego wskaźnik zadłużenia środków trwałych wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi wskaźnik...

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności pokazują w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania. Analizę płynności mierzy się na 3 poziomach: wskaźnik bieżącej płynności – III stopień wskaźnik płynności szybki – II stopień wskaźnik płynności bardzo szybki – I stopień Przy analizie płynności cennym jest również analiza kapitału obrotowego (pracującego)...

Wstępna analiza finansowa

Wstępna analiza finansowa polega na analizie dynamiki zmian poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz ich współzależności. Wyróżnia się analizę poziomą, pionową oraz poziomo-pionową. Jako analizę poziomą bilansu rozumie się zmianę poszczególnych elementów bilansu na przestrzeni badanych okresów. Najczęściej dokonuje się jej w ujęciu procentowym, badając zmiany...

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa jest obowiązkową częścią sprawozdania finansowego. Jej celem jest przedstawienie wszystkich informacji, których nie można przedstawić za pomocą danych liczbowych zaprezentowanych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa powinna zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego, czyli podstawowe dane o firmie, okres objęty sprawozdaniem finansowym oraz badane podmioty, jeżeli sprawozdanie...

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma na celu opisanie sytuacji w badanej firmie z punktu widzenia jej rentowności, płynności oraz perspektyw dalszego rozwoju. Za pomocom kilku kluczowych raportów, będących częścią sprawozdania finansowego, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, jesteśmy w...

Aktywa

Aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby majątkowe, o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które mogą przynieść korzyści spółce w przyszłości. W bilansie segreguje się je według rosnącej płynności, gdzie na początku ukazuje się aktywa najtrudniejsze do szybkiego zamienienia w gotówkę, a na końcu te, które można...

Bilans

Bilans jest to wykaz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, czyli innymi słowy majątku oraz źródeł jego finansowania. Wartości te są zawsze sobie równe i stanowią sumę bilansową. Jest to tzw. zasada równowagi. Podstawowy podział aktywów to aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, gdzie do aktywów trwałych zalicza się majątek spółki o...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Finansowe jest to zbiór informacji o firmie. Sporządza się go zgodnie z ustawą o rachunkowości w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Niektóre podmioty mają również obowiązek publikowania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia...