Archiwa tagu: analiza finansowa

Wskaźniki Zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia mówią nam o strukturze finansowania długu oraz przekazują informacje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować swoje zobowiązania.

Do najistotniejszych wskaźników zadłużenia zalicza się :

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego
 • wskaźnik zadłużenia środków trwałych
 • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi
 • wskaźnik trwałości struktury finansowania
 • wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

Czytaj dalej

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności pokazują w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania. Analizę płynności mierzy się na 3 poziomach:

 • wskaźnik bieżącej płynności – III stopień
 • wskaźnik płynności szybki – II stopień
 • wskaźnik płynności bardzo szybki – I stopień

Przy analizie płynności cennym jest również analiza kapitału obrotowego (pracującego) przedsiębiorstwa w stosunku do aktywów (udział kapitału pracującego w aktywach)  oraz w stosunku do dni obrotu (kapitał pracujący w dniach obrotu). Czytaj dalej

Wstępna analiza finansowa

Wstępna analiza finansowa polega na analizie dynamiki zmian poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz ich współzależności. Wyróżnia się analizę poziomą, pionową oraz poziomo-pionową.

Jako analizę poziomą bilansu rozumie się zmianę poszczególnych elementów bilansu na przestrzeni badanych okresów. Najczęściej dokonuje się jej w ujęciu procentowym, badając zmiany w stosunku do okresu poprzedniego. Wzrost wartości poszczególnych elementów bilansu z reguły uważany jest za pozytywną informację dla przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku aktywów przedsiębiorstwa. Sytuacja ta nie zawsze jest prawdziwa dla pasywów przedsiębiorstwa, gdzie nadmierny wzrost zobowiązań, szybszy od ogólnej dynamiki wzrostu pozycji bilansowej może świadczyć o wzrastającym zadłużeniu. Czytaj dalej

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa jest obowiązkową częścią sprawozdania finansowego. Jej celem jest przedstawienie wszystkich informacji, których nie można przedstawić za pomocą danych liczbowych zaprezentowanych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa powinna zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego, czyli podstawowe dane o firmie, okres objęty sprawozdaniem finansowym oraz badane podmioty, jeżeli sprawozdanie prowadzone jest dla kilku podmiotów łącznie. Czytaj dalej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma na celu opisanie sytuacji w badanej firmie z punktu widzenia jej rentowności, płynności oraz perspektyw dalszego rozwoju. Za pomocom kilku kluczowych raportów, będących częścią sprawozdania finansowego, takich jak:

bilans,

rachunek zysków i strat,

zestawienie zmian w kapitale własnym,

rachunek przepływów pieniężnych,

informacji dodatkowej,

jesteśmy w stanie bliżej przyjrzeć się sytuacji w firmie i ocenić jej potencjał. Czytaj dalej

Aktywa

Aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby majątkowe, o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które mogą przynieść korzyści spółce w przyszłości.

W bilansie segreguje się je według rosnącej płynności, gdzie na początku ukazuje się aktywa najtrudniejsze do szybkiego zamienienia w gotówkę, a na końcu te, które można najłatwiej spieniężyć.

Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, gdzie do aktywów trwałych zaliczamy te elementy, które mają długi okres użytkowania i zużywają się stopniowo w procesie produkcji, natomiast do aktywów obrotowych zalicza się te składniki majątku o okresie użytkowania krótkoterminowym.

Przyjmuje się, że za aktywa obrotowe uważa się te aktywa, które w firmie używane są krócej niż jeden rok lub nie dłużej niż jeden cykl obrotowy, jeżeli cykl ten trwa dłużej niż rok. Natomiast aktywa używane dłużej niż jeden cykl i nie krócej niż rok uważane są za aktywa trwałe.

Aktywa trwałe dzielimy na:

 1. Wartości niematerialne i prawne
 2. Rzeczowe aktywa trwałe
 3. Należności długoterminowe
 4. Inwestycje długoterminowe
 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe dzielimy na:

 1. Zapasy
 2. Należności krótkoterminowe
 3. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok.

W szczególności są to:

– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje

– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych

– know how

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Poprzez nabytą wartość firmy należy rozumieć cenę nabycia firmy pomniejszoną o jej wartość godziwą, czyli ceną jaką można byłoby uzyskać po sprzedaniu aktywów spółki i uregulowaniu zobowiązań.

Natomiast koszty zakończonych prac rozwojowych są to koszty, które zostały poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, których techniczna przydatność została stwierdzona i udokumentowana

Do wartości niematerialne i prawnych nie zalicza się natomiast tych wartości niematerialnych i prawnych które są w posiadaniu firmy, jednak ich nabycie nie związane było z ekonomicznym wykorzystaniem, a jedynie ze spodziewaną zmianą ich wartości. W takim przypadku zaliczane są one do inwestycji.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe są to zdatne do użytku środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok. W szczególności są to:

 • nieruchomości (grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle, budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego)
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach transportu
 • inwentarz żywy.

Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się również środki trwałe w budowie, podczas montażu lub ulepszenia, a także zaliczki na środki trwałe w budowie.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe są to środki pieniężne, które inne podmioty są winne firmie, o terminie spłaty przekraczającym rok. Wyjątkiem są należności z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od terminu wymagalności zawsze zaliczane są do należności krótkoterminowych. Do należności długoterminowych najczęściej zalicza się pożyczki udzielone innym firmom w tym podmiotom powiązanym oraz pozostałym jednostkom.

Dokonując wyceny należności należy podawać je w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. W przypadku należności o wysokim prawdopodobieństwie braku spłaty należy dokonać odpisów ich wartości, które potem traktowane są jako koszty operacyjne lub finansowe.

W szczególności odpisów należy dokonać w przypadku należności od dłużników postawionych w stan likwidacji, którzy zgłosili wniosek o upadłość a także należności przeterminowanych oraz nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe są to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających ze wzrostu wartości aktywów, uzyskania odsetek, dywidend lub innych pożytków. Do inwestycji długoterminowych zalicza się aktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne, które nie są użytkowane przez jednostkę a nabyte zostały w celu osiągnięcia korzyści.

Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

· udziały lub akcje

· inne papiery wartościowe

· udzielone pożyczki

· inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach

· udziały lub akcje

· inne papiery wartościowe

· udzielone pożyczki

· inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne są to już poniesione koszty, jednak rozliczane dopiero w następujących latach bilansowych.

Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zalicza się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz trwające prace rozwojowe, przygotowanie nowej produkcji, opłacone z góry prenumeraty, czynsze, ubezpieczenia.

Rozbicie w czasie kosztów poniesionych w danym okresie jest odzwierciedleniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, zgodnie z którą koszty powinny być pokazywane w momencie, w którym osiągnięte zostały przychody.

Zapasy

Zapasy stanowią część aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

Poziom zapasów jest uzależniony od branży, w której dane przedsiębiorstwo działa. Jego zbyt wysokie poziomy mogą świadczyć o złym zarządzaniu w przedsiębiorstwie lub problemach ze zbytem. Nadmierne zapasy mogą też generować znaczące koszty związane z ich przechowywaniem. Z kolei utrzymywanie zbyt niskiego poziomu zapasów może doprowadzić do opóźnień w realizacji zamówień lub brak ciągłości w produkcji.

Materiały – stanowią podstawowy element każdej produkcji. Składają się na nie surowce, paliwa, elementy potrzebne do produkcji, części naprawcze a także inne składniki, które zużywają się w procesie produkcji. Do materiałów można zaliczyć również produkty uboczne powstałe w wyniku produkcji oraz odzyski powstałe w wyniku likwidacji środków trwałych

Półprodukty i produkty w toku są to składniki produkcji, które zostaną przekształcone w produkty gotowe. W tej pozycji ujmuje się również koszty niezakończonych inwestycji, poniesionych nakładów potrzebnych do uruchomienia inwestycji.

W przypadku budów często zalicza się w tym miejscu również koszty nabycia gruntów, oraz sporządzenia wszystkich potrzebnych dokumentacji.

Produkty gotowe – stanowią ostatni etap produkcji. Są też zarazem najbardziej płynnym elementem zapasów.

Towary – są to elementy zapasów nabyte w celu odsprzedania w stanie nieprzetworzonym. Tak, więc od produktów gotowych różni je to, że nie są wytworzone przez dane przedsiębiorstwo a jedynie zakupione w celu późniejszej odsprzedaży. W księgach finansowych najczęściej ujmowana są zgodnie z ceną nabycia, powiększonym o koszty z tym związane.

Zaliczki na dostawy – Przedsiębiorstwa często od swoich odbiorców pobierają zaliczki potrzebne do wyprodukowania danych towarów. Zaliczki te pozwalają częściowo lub całościowo sfinansować daną produkcję.

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe są to należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności krótkoterminowe dzielimy na:

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

 

Należności krótkoterminowe są to oczekiwane przez firmę wpływy finansowe. Często jednak występują sytuacje kiedy należności stają się przedawnione, umorzone lub nieściągalne, czyli szanse na ich wpływy znacząco maleją. Wtedy firma zobowiązana jest do dokonania aktualizacji wyceny należności.

Odpisów aktualizacyjnych należy dokonać w przypadku :

– należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
– należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

– należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

– należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, od czasu ich otrzymania lub odpisania,

– należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych znaczącym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągnięte należności.

Inwestycje krótkoterminowe

Analizując pojęcie inwestycji krótkoterminowych najpierw należy zdefiniować, czym są inwestycje. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Aby można było zakwalifikować daną inwestycję jako krótkoterminową powinna spełniać jeden z dwóch warunków:

– termin wymagalności licząc od dnia bilansowego powinien być krótszy niż 12 miesięcy

– powinna być przeznaczona do obroty w ciągu najbliższego roku finansowego.

W bilansie inwestycje krótkoterminowe dzieli się na :

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

· udziały lub akcje

· inne papiery wartościowe

· udzielone pożyczki

· inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach

· udziały lub akcje

· inne papiery wartościowe

· udzielone pożyczki

· inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

· środki pieniężne w kasie i na rachunkach

· inne środki pieniężne

· inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

Inwestycje krótkoterminowe najczęściej wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. W przypadku zmiany ceny rynkowej inwestycji, można przeszacować jej wartość do wartości zgodnej z bieżącą wartością. Skutki takiego przeszacowania uznaje się jako koszty lub przychody finansowe danego okresu. W przypadku, gdy do wyceny stosowana jest wartość godziwa, przeszacowanie można uwzględnić w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe można przekwalifikować również na inwestycje długoterminowe. Dzieje się tak najczęściej, gdy zarząd podejmie decyzje, że lepsze korzyści przyniesie przedsiębiorstwu sprzedanie niektórych aktywów w dłuższym terminie. Taka decyzja może dotyczyć na przykład akcji przedsiębiorstw. Przekwalifikowywać inwestycja można w dwie strony. Również z długoterminowych na krótkoterminowe.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są to rozliczenia, które już zostały poniesione, jednak zostaną rozliczone w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Mogą to by na przykład prenumeraty, zapłacony z góry czynsz, ubezpieczenia, trwające prace rozwojowe, coroczne odpisy na ZFŚS czy też koszty poniesione z przygotowaniem nowej produkcji.

Rozbicie w czasie kosztów poniesionych w danym okresie jest odzwierciedleniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, zgodnie z którą koszty powinny być pokazywane w momencie, w którym osiągnięte zostały przychody.

Bilans

Bilans jest to wykaz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, czyli innymi słowy majątku oraz źródeł jego finansowania. Wartości te są zawsze sobie równe i stanowią sumę bilansową. Jest to tzw. zasada równowagi.

Podstawowy podział aktywów to aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, gdzie do aktywów trwałych zalicza się majątek spółki o terminie użytkowania dłuższym niż rok, natomiast do aktywów obrotowych zalicza się majątek spółki, który przetrzymywany jest nie dłużej niż rok lub jeden cykl produkcyjny, jeżeli ten cykl jest dłuższy niż rok. Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Finansowe jest to zbiór informacji o firmie. Sporządza się go zgodnie z ustawą o rachunkowości w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Niektóre podmioty mają również obowiązek publikowania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych stosując zasady wyceny aktywów oraz ustalania wyniku finansowego spółki, opisane w ustawie. Sprawozdanie to powinno też być sporządzone w języku oraz walucie polskiej. Czytaj dalej