Archiwa tagu: opcje

certyfikaty Twin Win

Certyfikaty Twin Win

Są to instrumenty, które pozwalają inwestorowi zarabiać zarówno na wzrostach jak na spadkach instrumentu bazowego, w zależności od tego jaki kierunek instrument obierze. W swojej budowie są trochę podobne do certyfikatów bonusowych. Tutaj również występuje poziom bariery, który deaktywuje dodatkowe korzyści płynące z certyfikatu.

Certyfikaty Twin Win mają na początku określane 2 istotne poziomy. Jest to poziom kursu w dniu pierwszej wyceny czyli poziom odniesienia oraz poziom bariery.

Jakikolwiek ruch w górę lub w dół instrumentu bazowego oznacza odpowiedni zysk dla inwestora. Nie ważne czy kurs wzrośnie czy spadnie o na przykład 5% inwestor i tak zarobi 5%. Czytaj dalej

Opcje wsteczne (lookback options, optimal options)

Opcje wsteczne (lookback options, optimal options) różnią się tym od opcji waniliowych, że zysk inwestora zależy od minimalnej lub maksymalnej ceny instrumentu bazowego podczas całego okresu trwania opcji.

Występują dwa rodzaje opcji wstecznych:

– Opcja wsteczna o zmiennej cenie realizacji (floating-strike lookback options)

– Opcja wsteczna o stałej cenie realizacji (fixed-strike lookback options) Czytaj dalej

Opcje ratalne (instalment options)

Opcje ratalne (instalment options) są to opcje, które w swojej konstrukcji są bardzo podobne do opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że nabywca opcji płaci premię w ratach, podczas gdy w przypadku opcji waniliowych premia opcyjna płacona jest w momencie zawieranie transakcji. Raty opcyjne mogą być rozłożone w stałych okresach lub indywidualnie sprecyzowane stronami transakcji. Dodatkowo nabywca opcji w czasie trwania opcji może przestać płaci raty za zakupioną opcję, co spowoduje jej automatyczne wygaśnięcie. Te dwa dodatkowe prawa przysługujące nabywcy opcji powodują, że premia w przypadku opcji ratalnych jest większa od premii w przypadku opcji waniliowych. Czytaj dalej

Opcje wyboru

Opcje wyboru (chooser options, preference options, as-you-like-it options, pay-now-choose-later options) są to opcje, których nabywca w momencie zakupu transakcji nie decyduje, czy opcja ta jest opcją zakupu CALL, czy tez opcją sprzedaży PUT. Opcja ta jest więc identyczna jak opcja waniliowa, jednak jej cena jest większa od standardowej opcji, gdyż inwestor może w określonym czasie wybrać, która strategia, na wzrost, czy na spadek może być dla niego bardziej opłacalna. Czytaj dalej

Opcje z odstępem (Gap Options)

Opcje z odstępem (Gap Options) w swojej konstrukcji podobne są do opcji waniliowych. Różnią się jednak tym, że jeżeli opcja wygasa in-th-money wartość wypłaty modyfikowana jest o tzw. parametr odstępu (gap parameter), który może przyjmować tak wartości dodatnie jak i ujemne.

Profil zysków i strat jest więc dla opcji z odstępem nieciągły, co odróżnia go od opcji waniliowych. Wartość parametru wypłaty ma również zasadnicze znaczenie na wartość premii opcyjnej. Jeżeli jest dodatnia, opcja ta jest droższa od standardowej opcji waniliowej, natomiast jeśli jest ujemna opcja jest tańsza. Im wartość odstępu jest bliższa 0, tym bardziej dana opcja jest podobna do opcji waniliowych. Czytaj dalej

Partial Contingent Premium Option

Kolejnym przykładem opcji uwarunkowanych są opcje typu partial contingent premium option oraz reverse partial contingent premium option, które różnią się tym od opcji uwarunkowanych oraz odwrotnie uwarunkowanych, że nabywca opcji płaci cześć premii w momencie nabycia opcji, natomiast pozostałą część premii dopłaca lub jest mu ona zwracana w dniu zapadalności, w zależności od tego czy opcja wygasła out-of-the-money, at-the-money, czy in-the-money. Czytaj dalej

Opcja odwrotnie uwarunkowana

Opcja odwrotnie uwarunkowana reverse contingent premium option różni się tym od opcji typu contingent premium opion, że nabywca opcji zobowiązuje się do zapłaty premii tylko jeżeli w dniu wygaśnięcia opcja ta wygasła out-of-the-money. Jeżeli natomiast opcja ta wygasła at-the-money lub in-the-money nabywca opcji nie musi płacić premii opcyjnej. Strategia ta może więc przynieść nabywcy zdecydowanie większe zyski w przypadku ruch zgodnego z oczekiwaniami inwestora, jednak naraża go też na dużo większe straty w przypadku gdy opcja nie wygaśnie w pieniądzu (in-the-money). Ryzyko dla tej strategii jest więc zdecydowanie większe co z kolei przekłada się na wyższy koszt premii opcyjnej. Czytaj dalej

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options)

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options) są to opcje, które w konstrukcji są podobne do standardowych opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że premia za opcje płacona jest w dniu zapadalności. Dodatkowo płacona ona jest wyłącznie w momencie, kiedy opcja zapada at-the-money lub in-the-money. Jeżeli opcja w dniu wygaśnięcia kontraktu jest out-of-the-money, wtedy inwestor nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z daną strategią. Czytaj dalej

Opcje Azjatyckie

Opcje azjatyckie są to opcje, których zysk zależy od kształtowania się ceny na przełomie całego okresu trwania opcji. Różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że ich cena wykonania lub cena referencyjna zostaje zamieniona przez średnią cenę z okresu trwania opcji.

W zależności od tego którą ceną zamieniamy wyróżniamy podział opcji azjatyckich na dwa rodzaje: Czytaj dalej