Tag: opcje

Certyfikaty Twin Win

Są to instrumenty, które pozwalają inwestorowi zarabiać zarówno na wzrostach jak na spadkach instrumentu bazowego, w zależności od tego jaki kierunek instrument obierze. W swojej budowie są trochę podobne do certyfikatów bonusowych. Tutaj również występuje poziom bariery, który deaktywuje dodatkowe korzyści płynące z certyfikatu. Certyfikaty Twin Win mają na...

Opcje wsteczne (lookback options, optimal options)

Opcje wsteczne (lookback options, optimal options) różnią się tym od opcji waniliowych, że zysk inwestora zależy od minimalnej lub maksymalnej ceny instrumentu bazowego podczas całego okresu trwania opcji. Występują dwa rodzaje opcji wstecznych: – Opcja wsteczna o zmiennej cenie realizacji (floating-strike lookback options) – Opcja wsteczna o stałej cenie...

Opcje ratalne (instalment options)

Opcje ratalne (instalment options) są to opcje, które w swojej konstrukcji są bardzo podobne do opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że nabywca opcji płaci premię w ratach, podczas gdy w przypadku opcji waniliowych premia opcyjna płacona jest w momencie zawieranie transakcji. Raty opcyjne mogą być rozłożone w stałych...

Opcje wyboru

Opcje wyboru (chooser options, preference options, as-you-like-it options, pay-now-choose-later options) są to opcje, których nabywca w momencie zakupu transakcji nie decyduje, czy opcja ta jest opcją zakupu CALL, czy tez opcją sprzedaży PUT. Opcja ta jest więc identyczna jak opcja waniliowa, jednak jej cena jest większa od standardowej opcji,...

Opcje z odstępem (Gap Options)

Opcje z odstępem (Gap Options) w swojej konstrukcji podobne są do opcji waniliowych. Różnią się jednak tym, że jeżeli opcja wygasa in-th-money wartość wypłaty modyfikowana jest o tzw. parametr odstępu (gap parameter), który może przyjmować tak wartości dodatnie jak i ujemne. Profil zysków i strat jest więc dla opcji...

Partial Contingent Premium Option

Kolejnym przykładem opcji uwarunkowanych są opcje typu partial contingent premium option oraz reverse partial contingent premium option, które różnią się tym od opcji uwarunkowanych oraz odwrotnie uwarunkowanych, że nabywca opcji płaci cześć premii w momencie nabycia opcji, natomiast pozostałą część premii dopłaca lub jest mu ona zwracana w dniu...

Opcja odwrotnie uwarunkowana

Opcja odwrotnie uwarunkowana reverse contingent premium option różni się tym od opcji typu contingent premium opion, że nabywca opcji zobowiązuje się do zapłaty premii tylko jeżeli w dniu wygaśnięcia opcja ta wygasła out-of-the-money. Jeżeli natomiast opcja ta wygasła at-the-money lub in-the-money nabywca opcji nie musi płacić premii opcyjnej. Strategia...

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options)

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options) są to opcje, które w konstrukcji są podobne do standardowych opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że premia za opcje płacona jest w dniu zapadalności. Dodatkowo płacona ona jest wyłącznie w momencie, kiedy opcja zapada at-the-money lub in-the-money. Jeżeli opcja w dniu wygaśnięcia kontraktu...

Opcje uwarunkowane premią

Opcje o uwarunkowanej premii są to opcje, których w konstrukcji znacząco przypominają opcje waniliowe, jednak różnią się od nich momentem zapłaty premii opcyjnej. Dodatkowo jeżeli zaistnieją wymagane warunki nabywca opcji może całkowicie nie płacić premii opcyjnej....

Opcje Azjatyckie

Opcje azjatyckie są to opcje, których zysk zależy od kształtowania się ceny na przełomie całego okresu trwania opcji. Różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że ich cena wykonania lub cena referencyjna zostaje zamieniona przez średnią cenę z okresu trwania opcji. W zależności od tego którą ceną zamieniamy wyróżniamy...