Tag: sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa jest obowiązkową częścią sprawozdania finansowego. Jej celem jest przedstawienie wszystkich informacji, których nie można przedstawić za pomocą danych liczbowych zaprezentowanych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa powinna zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego, czyli podstawowe dane o firmie, okres objęty sprawozdaniem finansowym oraz badane podmioty, jeżeli sprawozdanie...

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek Przepływów Pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego. Jego celem jest pokazaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zdolności ściągania należności oraz regulowania zobowiązań. W konstrukcji podobny jest do rachunku zysku i strat. Różnica jednak polega na tym, że za moment uznania danego wydarzenia gospodarczego uważa się faktyczny przepływ gotówki, a nie...

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest częścią sprawozdania finansowego. Obowiązek jego podawania mają wszystkie spółki, które podlegają obowiązkowi badania. Pozostałe spółki powinny zamieścić informacje o zmianach w informacji dodatkowej. Zestawienie przedstawia zmiany poszczególnych składników kapitału własnego w bieżącym i poprzednim roku obrotowym. Pokazuje stan początkowy, zwiększanie i zmniejszenie...

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat jest obowiązkową częścią Sprawozdania Finansowego. Pokazuje przychody, koszty, zyski oraz straty przedsiębiorstwa. Dzięki niemu dowiadujemy się jaka jest zdolność spółki do generowania zysków oraz jakie są przepływy finansowe. Rachunek zysków i strat składa się z 3 podstawowych części. Pierwsza opisuje działalność operacyjną, dzięki której dowiadujemy...

Pasywa

Pasywa są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Podstawowy podział wyróżnia kapitał własny oraz kapitał obcy, czyli zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania. Inny podział dzieli pasywa na finansowanie własne oraz finansowanie obce. Poprzez kapitał własny rozumie się majątek firmy wniesiony przez ich właścicieli oraz pozostawiony w firmie zysk. Natomiast poprzez...

Aktywa

Aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby majątkowe, o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które mogą przynieść korzyści spółce w przyszłości. W bilansie segreguje się je według rosnącej płynności, gdzie na początku ukazuje się aktywa najtrudniejsze do szybkiego zamienienia w gotówkę, a na końcu te, które można...

Bilans

Bilans jest to wykaz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, czyli innymi słowy majątku oraz źródeł jego finansowania. Wartości te są zawsze sobie równe i stanowią sumę bilansową. Jest to tzw. zasada równowagi. Podstawowy podział aktywów to aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, gdzie do aktywów trwałych zalicza się majątek spółki o...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Finansowe jest to zbiór informacji o firmie. Sporządza się go zgodnie z ustawą o rachunkowości w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Niektóre podmioty mają również obowiązek publikowania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia...