Wskaźniki aktywności

Wskaźniki aktywności przedsiębiorstwa mają na celu sprawdzenie efektywności wykorzystywania majątku przedsiębiorstwa. Pokazuje jak szybko firma jest w stanie zamienić zapasy oraz należności na gotówkę oraz spłacić swoje zobowiązania.

Wyróżnia się :

Wskaźniki kosztowe:

  • wskaźnik operacyjności
  • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych
  • wskaźnik zobowiązań w koszcie własnych
  • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym
  • wskaźnik poziomu kosztów finansowych

Wskaźniki rotacji:

  • wskaźnik rotacji aktywów
  • wskaźnik rotacji środków trwałych
  • wskaźnik rotacji majątku obrotowego
  • wskaźnik rotacji zapasów
  • wskaźnik rotacji należności

1.Wskaźniki kosztów wytworzenia

Wskaźnik operacyjności

= (koszt własny sprzedaży) / sprzedaż netto *100%

Wskaźnik ten pokazuje rentowność sprzedaży oraz stopę zwrotu jaką uzyskuje firma na danej produkcji. Im niższa wartość wskaźnika tym wyższą marżę osiąga przedsiębiorstwo. Wartość tego wskaźnika jest mocno zróżnicowana wśród branż. Wartość wyższa niż 90% świadczyć może o niskiej rentowności danego przedsiębiorstwa.

Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych

= koszty administracyjne / sprzedaż netto * 100%

Za koszty administracyjne przyjmuje się wszystkie koszty ogólnozakładowe w tym również koszty odsetek od kapitału obcego. Zbyt wysoki wskaźnik może świadczyć o wysokich kosztach administracyjnych. Ogólnie przyjętymi dopuszczalnymi normami jest przedział 10-15%, jednak wskaźnik ten podlega znaczącemu zróżnicowaniu wśród branż

Wskaźnik zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży

= zobowiązania bieżące / koszt własny sprzedaży

Wskaźnik ten pokazuje jaka jest zależność pomiędzy kredytami krótkoterminowymi i bieżącymi ratami kredytów długoterminowych a kosztami wytworzenia produktu. Wskaźnik ten nie ma ogólnie przyjętych norm, a rozpatrywać go należy w perspektywie dynamiki w badanych okresach. Tendencja spadkowa jest pozytywnym zjawiskiem.

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym

=(aktywa bieżące – pasywa bieżące) / (koszty stałe – amortyzacja)

Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu aktywa obrotowe po spłacie bieżących zobowiązań są w stanie pokryć bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

=koszty finansowe / średni stan zobowiązań

2. Wskaźniki rotacji

Wskaźnik rotacji aktywów

= Sprzedaż netto/ Średni stan aktywów

Jest to podstawowy wskaźnik rotacji, informujący jaki jest stosunek wartości sprzedaży do wartości aktywów. Pokazuje jaką wartość sprzedaży firma jest w stanie wytworzyć przy pomocy jednostki aktywów. Im wyższa wartość tym wyższa efektywność wykorzystywanego majątku firmy.

Wskaźnik ten znacząco różni się wśród branż. W branżach o wysokiej kapitałochłonności będzie osiągał niskie wartości, natomiast w branżach o niskiej kapitałochłonności wysokie.

Bada się go głównie ze względu na zmianę dynamiki w poszczególnych okresach. Wzrost wartości jest uważany za tendencję pozytywną.

Wskaźnik rotacji środków trwałych

= sprzedaż netto / średni stan środków trwałych

Wskaźnik ten pokazuje jaki poziom sprzedaży uzyskuje się z jednostki środków trwałych. Im dłuższy termin użytkowania środków trwałych w danym przedsiębiorstwie tym niższa wartość wskaźnika.

Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej dla przedsiębiorstwa, gdyż jest ono w stanie osiągnąć wyższą sprzedaż, nie zwiększając wartości środków trwałych.

Na poziom wskaźnika ma również znaczenie stopień amortyzacji aktywów przedsiębiorstwa, gdyż środki trwałe są uwzględniane są w wartości netto. W przedsiębiorstwie, które zakupiło nowe środki trwałe, wartość wskaźnika może być niższa niż w przedsiębiorstwach, które użytkuje swoje aktywa już dłuższy czas.

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego

= sprzedaż netto / średni stan majątku obrotowego

Wskaźnik ten pokazuje szybkość obrotu aktywów bieżących. Im wyższa wartość tym cykl produkcyjny jest krótszy lub tym wyższa rentowność sprzedaży danego produktu. Wartość wskaźnika znacząco różni się od siebie w wśród branż i należy rozpatrywać ją poprzez badanie dynamiki zmian lub porównując do spółek wewnątrz branży.

Wskaźnik rotacji zapasów

=sprzedaż netto / przeciętny stan zapasów

Wskaźnik ten informuje ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy. Niska wartość wskaźnika wskazuje na nadmierny poziom zapasów, natomiast wysoka wartość wskaźnika wskazuje na coraz krótszy okres na jaki wystarczają zapasy.

Często tez oblicza się wskaźnik rotacji zapasów w dniach, który pokazuje po ilu dniach firma odnawia swoje zapasy

= (średni stan zapasów / sprzedaż netto ) * 360

Wartość tego wskaźnika znacząco różni się wśród branż.

Wskaźnik rotacji należności

= Sprzedaż netto / przeciętny stan należności

Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma kredytuje swoich odbiorców. Niski poziom wskaźnika oznacza, że poziom należności jest wysoki co przekłada się na znaczne zamrożenie kapitału w przedsiębiorstwie. Przyjmuje się, że poziom tego wskaźnika powinien znajdować się w przedziale 7-10.

Oblicza się także wskaźnik cyklu należności liczony w dniach.

= (średni stan należności / sprzedaż netto) * 360 dni.

Wysoki poziom wskaźnika oznaczać może, że firma ma problemy ze ściągalnością swoich zobowiązań, co znacząco może obniżyć jej płynność.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *