Wskaźniki Rentowności

Wskaźniki Rentowności mają na celu badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Dzięki niej jesteśmy w stanie szacować efektywność wykorzystanych środków oraz prognozować przyszłe przepływy kapitałów.
Przyjmuj się podział wskaźników rentowności na 3 grupy:

  • Rentowność sprzedaży (handlowa)
  • Rentowność majątku (ekonomiczna)
  • Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (finansowa)

1. Rentowności sprzedaży (Return on Sales)

Wskaźnik rentowności sprzedaży oblicza się jako iloraz zysku oraz wartości sprzedaży, gdzie w zależności od tego jaki rodzaj rentowności sprzedaży liczymy stosujemy tak zysk netto, zysk brutto, jak i zysk z działalności operacyjnej.

Z tego też powodu rozróżniamy następujący podział wskaźników rentowności sprzedaży na :

Rentowność sprzedaży netto (rentowność netto)

Rentowność sprzedaży brutto (rentowność brutto)

Rentowność działalności operacyjnej

W zależności od branży w której działa przedsiębiorstwo wyniki te mogą kształtować się na różnym poziomie. Duże znaczenie ma także cykl sprzedaży. Branże charakteryzujące się krótkim cyklem z reguły też charakteryzują się niższymi wartościami rentowności sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto (rentowność netto)

= zysk netto / sprzedaż netto

Najczęściej stosowany wśród wskaźników rentowności sprzedaży. Pokazuje nam jaką stopę zwrotu przynosi produkcja już po uwzględnieniu wszystkich podatków.

Rentowność sprzedaży brutto (rentowność brutto)

= zysk brutto( przed opodatkowaniem) / sprzedaż netto

Pokazuje nam jaką stopę zwrotu przynosi produkcja przed opodatkowaniem zysku. Wartość rentowności brutto jest wyższa od wartości rentowności netto

Rentowność działalności operacyjnej

= zysk netto / sprzedaż netto

Pokazuje nam jaką stopę zwrotu przynosi produkcja uwzględniająca jedynie zyski i koszty związane ze sprzedażą produktów, działalnością operacyjną oraz ogólnymi kosztami zarządu. Nie uwzględnia za to kosztów i przychodów finansowych oraz nadzwyczajnych.

2. Wskaźnik rentowności majątku (ROA – return on Assets)

ROA = zysk netto / aktywa

Rentowność majątku (rentowność ekonomiczna) mówi nam jaki zysk odnotowuje jednostka majątku zaangażowanego w przedsiębiorstwie.

Wskaźnik ten mierzy efektywność zaangażowanego w firmie majątku. Im wyższa jego wartość tym lepiej dla firmy, gdyż jest ona w stanie osiągnąć większy zysk niższym nakładem.

Duże znaczenie dla danego wskaźnika ma również wartość rotacji aktywów, gdzie im krótszy cykl obrotowy tym wyższy możliwy do osiągnięcia wskaźnik ROA.

3. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE – return on equity)

ROE = Zysk netto / kapitały własne 

Wskaźnik ten bada stopę zwrotu jaką osiąga przedsiębiorstwo w stosunku do zaangażowanego kapitału własnego. Rosnąca jego wartość świadczy o poprawiającej się sytuacji w firmie, gdyż mniejszym nakładem kapitału można osiągnąć oczekiwany zysk.

Jego wartość w znacznym stopniu zależy od struktury finansowania majątku w firmie (własne czy obce) oraz od rotacji aktywów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *