Wskaźniki Zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia mówią nam o strukturze finansowania długu oraz przekazują informacje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować swoje zobowiązania.

Do najistotniejszych wskaźników zadłużenia zalicza się :

  • wskaźnik ogólnego zadłużenia
  • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
  • wskaźnik zadłużenia długoterminowego
  • wskaźnik zadłużenia środków trwałych
  • wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi
  • wskaźnik trwałości struktury finansowania
  • wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia

= zobowiązania / aktywa

Wskaźnik ten oblicza się jako iloraz łącznych zobowiązań w stosunku do wielkości majątku. Pokazuje więc w jakim stopniu spółka finansowana jest przez kapitał obcy a w jakim przez kapitał własny. Ogólnie przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna oscylować w przedziałach 0,57-0,67. Wyższy stosunek może być świadectwem utraty przez spółkę zdolności do regulowania swoich zobowiązań.

2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

= zobowiązania/ kapitał własny

Wskaźnik ten pokazuje stosunek pomiędzy łączną sumą zobowiązań a kapitałem własnym. Dla przedsiębiorstw rozwijających się przyjmuje się pożądany wskaźnik 3:1, natomiast dla przedsiębiorstw rozwiniętych 1:1.

Chociaż zbyt wysoka wartość kapitałów obcych w strukturze finansowej przedsiębiorstwa może świadczyć o jego większym ryzyku niewypłacalności, to jednak należy pamiętać, że w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysoką rentownością, dopuszczalna jest wysoka wartość tego wskaźnika gdyż dzięki kapitałowi obcemu firma jest w stanie znacząco zwiększyć swój zysk, nawet uwzględniając łączne koszty obsługi długu.

3. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

= zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

Wskaźnik ten pokazuje jaki jest stosunek zobowiązań długoterminowych i kapitałów własnych. Za optymalny poziom wskaźnika przyjmuje się wartości w okolicach 0,5. Wartości powyżej 1 świadczą o ryzyku w firmie.

4. Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

= Wskaźnik zastosowania kapitału własnego x wskaźnik zastosowania kapitału obcego

Do obliczenia tego wskaźnika wcześniej trzeba policzyć:

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

= Kapitał własny/aktywa trwałe.

Pokazuje w jakim stopniu aktywa trwałe w przedsiębiorstwie są finansowane środkami od udziałowców firmy. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym stabilniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

= kapitał obcy/ aktywa obrotowe

Wskaźnik ten pokazuje nam w jakim stopniu aktywa obrotowe przedsiębiorstwa finansowane są kapitałem obcym czyli zobowiązaniami, rozliczeniami międzyokresowymi oraz rezerwami.

Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej pokazuje zależności pomiędzy aktywami przedsiębiorstwa a źródłami jego finansowania. Rosnąca wartość wskaźnika jest świadectwem poprawiającej się sytuacji w firmie.

5. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi

= (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ) / aktywa trwałe

Wskaźnik ten sprawdza czy aktywa trwałe w firmie pokryte są kapitałem, który w firmie znajdować się będzie dłużej niż rok. Jeżeli jego wartość jest większa od 1, oznacza to, że zachowana jest tak zwana złota reguła, które świadczy o stabilności finansowej oraz o wysokiej długoterminowej płynności. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepsza sytuacja w firmie.

6. Wskaźniki oceniające zdolność do regulacji zobowiązań kredytowych

Wskaźniki te oceniają w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie regulować zobowiązania związane z kredytami.

Wyróżniamy kilka mierników badających to zjawisko z czego do najważniejszych zaliczyć można:

Wskaźnik pokrycia obsługi długu

= zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki)

Wskaźnik ten oblicza się jako iloraz zysku po opodatkowaniu oraz rat kapitałowych plus odsetek. Pokazuje nam w jakim stopniu firma jest w stanie obsługiwać kredyt z bieżącego zysku.

Wartość wskaźnika powinna przewyższać 1, a wartości niższe świadczą o niskiej efektywności działalności w firmie.

Wskaźnik ten często też oblicza się jako iloraz zysku przed opodatkowaniem plus odsetek przez wartość rat kapitałowych plus odsetek. Według różnych przyjętych standardów uważa się, że tak liczona wartość wskaźnika pokrycia obsługi długu nie powinna być niższa niż 1.2

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

= (zysk przed opodatkowaniem + odsetki )/ odsetki

Wskaźnik ten pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań odsetkowych. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepsza sytuacja finansowa w przedsiębiorstwie.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu nadwyżką finansową

= (zysk netto + amortyzacja)/(rata kredytu + odsetki)

Wskaźnik ten używa się jako miernik zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań związanych z kredytem. Za akceptowalną wartość przyjmuje się wartości wyższe od 1,5. Im niższa wartość tym ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa lub opóźnień w spłacie zobowiązań rośnie.

7. Wskaźnik trwałości struktury finansowania

= (Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe) / aktywa ogółem

Wskaźnik ten sprawdza strukturę finansowania w przedsiębiorstwie środkami, które w firmie znajdować się będą dłużej niż rok. Im większa jego wartość tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz niższe ryzyko utraty płynności długoterminowej.

8. Wskaźnik zadłużenia środków trwałych

= rzeczowe składniki majątku trwałego / zobowiązania długoterminowe

Wskaźnik ten informuje w jakim stopniu zobowiązania długoterminowe pokryte są rzeczowymi aktywami trwałymi. Używany jest w celu obliczenia, czy kredyty zaciągnięte w kompanii, mają wystarczające zabezpieczenie w formie aktywów trwałych, pod które najczęściej są brane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *