Wstępna analiza finansowa

Wstępna analiza finansowa polega na analizie dynamiki zmian poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz ich współzależności. Wyróżnia się analizę poziomą, pionową oraz poziomo-pionową.

Jako analizę poziomą bilansu rozumie się zmianę poszczególnych elementów bilansu na przestrzeni badanych okresów. Najczęściej dokonuje się jej w ujęciu procentowym, badając zmiany w stosunku do okresu poprzedniego. Wzrost wartości poszczególnych elementów bilansu z reguły uważany jest za pozytywną informację dla przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku aktywów przedsiębiorstwa. Sytuacja ta nie zawsze jest prawdziwa dla pasywów przedsiębiorstwa, gdzie nadmierny wzrost zobowiązań, szybszy od ogólnej dynamiki wzrostu pozycji bilansowej może świadczyć o wzrastającym zadłużeniu.

Więcej na temat prawidłowych proporcji budowy tak pasywów jak i aktywów powiedzieć nam może analiza pozioma, która bada jak poszczególne części bilansu zachowują się w stosunku do ogólnej sumy bilansowej i czy zachowane są właściwie proporcje stosowne dla danej branży.

Dokonując analizy poziomem pamiętać należy o tym, ze wśród różnych branż może być zupełnie inny stosunek poszczególnych elementów aktywów oraz pasywów. Firmy produkcyjne mogą mieć znacznie większy udział środków trwałych od firm nieprodukcyjnych, których majątek w głównej części będzie składał się z aktywów bieżących

Ostatnim elementem wstępnej analizy finansowej bilansu jest analiza poziomo-pionowa, która bada zależności pomiędzy poszczególnymi elementami pasywów oraz aktywów. Ta cześć ma głównie na celu ocenę poziomu stopnia zadłużenia w przedsiębiorstwie oraz jego płynności. O zwiększonym ryzyku niewypłacalności może świadczyć sytuacja, kiedy aktywa trwałe przedsiębiorstwa nie są pokryte przez kapitał własny (złota reguła).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *