Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest częścią sprawozdania finansowego. Obowiązek jego podawania mają wszystkie spółki, które podlegają obowiązkowi badania. Pozostałe spółki powinny zamieścić informacje o zmianach w informacji dodatkowej. Zestawienie przedstawia zmiany poszczególnych składników kapitału własnego w bieżącym i poprzednim roku obrotowym. Pokazuje stan początkowy, zwiększanie i zmniejszenie poszczególnych części oraz stan końcowy.

Dzięki zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym dowiadujemy się o źródłach i przyczynach zmian poszczególnych elementów a także o pozostającym w firmie zysku lub stracie, która wymaga pokrycia. Uwzględnia się również przychody oraz koszty, które zostały zaliczone do kapitału własnego, z pominięciem rachunku zysków i strat, powstałe w wyniku błędu podstawowego.

Zestawienie zmian w kapitale własnym dostarcza, więc informacji, które pomięte są w rachunku zysków i strat i dzięki którym można dowiedzieć się, czym spowodowane są poszczególne zmiany składników aktywów, niewynikające z pozostawienia w firmie zysku.

 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

– korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a. zwiększenie (z tytułu)

– wydanie udziałów (emisji akcji)

b. zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia (udziałów) akcji

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

a. zwiększenie (z tytułu)

b. zmniejszenie (z tytułu)

2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a. zwiększenie

b. zmniejszenie

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a. zwiększenie ( z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości ujemnej

– z podziału zysku (ustawowo)

– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

….

b. zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

4.2 Stan kapitału funduszu zapasowego na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a. zwiększenie (z tytułu)

….

b. zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

….

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a. zwiększenie ( z tytułu)

b. zmniejszenie ( z tytułu)

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początku okresu

7.1 Zysk strata z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a. zwiększenie ( z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

….

b. zmniejszenie ( z tytułu)

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

– korekty błędów podstawowych

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a. zwiększenie ( z tytułu)

– przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia

b. zmniejszenie (z tytułu)

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7 Zysk ( strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a. zysk netto

b. strata netto

c. odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku( pokrycia straty)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *